A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Gospodarka odpadami
Zamówienia publiczne
Przetargi
Rolnictwo
Ochrona Środowiska
Dokumenty strategiczne
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Oświadczenia majątkowe
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Mienie komunalne
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody i niebezpiecznych zjawisk - 20-22.06.2018
» Prognoza pogody na 48 godzin - 19.06.2018 r.
» Zaproszenie do składania ofert.
» Zawiadomienie i materiały na Sesję Rady Gminy Wilczęta (25.06.2018)
» Prognoza pogody na 48 godzin - 18.06.2018 r.
 • Urzędowa tablica ogłoszeń
 • Regulamin przyznawania dotacji na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

  ZARZĄDZENIE Nr 3/2014
  Wójta Gminy Wilczęta
  z dnia 14 stycznia 2014 r.
  w sprawie dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wilczęta
  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIX/184/13 Rady Gminy Wilczęta z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia “Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wilczęta', zarządzam, co następuje:
  § 1.
  Przyjmuje się 'Regulamin udzielania dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilczęta, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
  § 2.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Wójt Gminy
  Bogusław Szczerba
  Załącznik
  do zarządzenia Wójta Gminy Wilczęta
  Nr 3/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.

  Regulamin udzielania dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie
  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilczęta

  § 1.
  1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją pokryć dachowych i innych elementów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych znajdujących się na terenie Gminy Wilczęta.
  Dofinansowanie na powyższe zadanie przyznaje się tylko raz dla danego obiektu budowlanego.
  2. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć
  dachowych.
  3. Środki na dofinansowanie pochodzić będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie do 85% kosztów kwalifikowanych (udokumentowane rachunki, wydatki poniesione w danym okresie realizowanego zadania za demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest) oraz z budżetu Gminy Wilczęta.
  4. Informację o ostatecznej wielkości dofinansowania uzyskanego ze środków WFOŚiGW Wójt Gminy Wilczęta przekaże zainteresowanym stronom po podpisaniu umowy z WFOŚiGW, określającej zasady udzielonego dofinansowania.
  5. Zadania ujęte w Programie realizowane będą po otrzymaniu przez Gminę Wilczęta dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, zwanego dalej WFOŚiGW.
  6. W razie nie uzyskania dotacji z WFOŚiGW Program nie będzie realizowany w roku, w którym nie uzyskano dotacji.
  7. O dofinansowanie ubiegać się mogą:
  1) osoby posiadające obiekty zawierające azbest, w tym: osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi osobami prawnymi, jednostki samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, które posiadają tytuł prawny do obiektu budowlanego zlokalizowanego na terenie gminy Wilczęta,
  2) w przypadku współwłasności należy załączyć do Wniosku notarialnie potwierdzone lub osobiste
  pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli danego obiektu,
  3) w przypadku gdy jest się dzierżawcą lub najemcą nieruchomości – załącza się kserokopię umowy dzierżawy, najmu, użytkowania bądź użyczenia wraz ze zgoda właściciela nieruchomości,
  poświadczone przez notariusza lub upoważnionego pracownika Urzędu,
  4) w przypadku spadkobierców - załącza się kserokopię postanowienia sądu o nabyciu spadku, poświadczone przez upoważnionego pracownika Urzędu.
  8. Prace związane z demontażem i transportem na uprawnione składowisko odpadów mogą być
  wykonane tylko przez wyspecjalizowaną firmę, posiadającą stosowne zezwolenia, wyłonioną przez
  Gminę Wilczęta, zgodnie z ustawą Prawo zamówień Publicznych.
  9. Termin rozpoczęcia robót ustala bezpośrednio wnioskodawca z firmą, o której mowa w ust. 8,
  w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Wilczęta.

  § 2.
  Warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia określonego w § 1 jest złożenie w Urzędzie Gminy wniosku o dofinansowanie realizacji prac związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest (załącznik Nr 1 do Regulaminu) wraz z załącznikami:
  1) Informacją o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania lub Informacją o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone (wg rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31) p.n. „Informacja o wyrobach zawierających azbest” (załącznik nr 2 lub 3 do Regulaminu),
  2) Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości - obowiązkowo - a w przypadku
  Wspólnoty mieszkaniowej – uchwałę Wspólnoty,
  3) Kopią zgłoszenia robót budowlanych organowi administracji architektoniczno - budowlanej
  (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę).

  § 3.
  1. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą do 25 lutego 2014 roku oraz do 31 stycznia w latach następnych.
  2. Wnioski winny być kompletne, w innym przypadku nie będą rozpatrywane.
  3. O zakwalifikowaniu wniosku do realizacji wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.
  4. Wnioskodawca przed przystąpieniem do wymiany pokrycia dachowego jest obowiązany do złożenia w Urzędzie Gminy:
  1) kopii potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Braniewie w Wydziale Architektury
  i Budownictwa zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku, dokonanym 30 dni
  przed planowanym rozpoczęciem robót lub kopii pozwolenia na budowę, wymaganego w przypadku rozbiórki lub zmiany obiektu,
  2) szkicu terenu, z zaznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku.

  § 4.
  W celu uzyskania dofinansowania, po realizacji zadania, wnioskodawca jest obowiązany do
  powiadomienia pisemnie o zakończeniu w/w prac oraz do przedłożenia w Urzędzie Gminy
  Wilczęta następujących dokumentów:
  1) ,,Informacji o wyrobach zawierających azbest których wykorzystanie zostało zakończone”, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003r. Nr 192, poz. 1876 z późn. zm.); (załącznik Nr 3 do Regulaminu)
  2) kopii oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości
  wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych
  przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
  użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) zawierającego
  dodatkowo informację o łącznej powierzchni płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów
  budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko odpadów.

  § 5.
  1. Kwotę dofinansowania ustala się na podstawie łącznej powierzchni wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych) usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko.
  2. Zastrzega się prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień oraz przeprowadzenia kontroli obiektu budowlanego, z którego usunięto azbest, w trakcie postępowania o dofinansowanie.
  3. Dofinansowanie dotyczy wyłącznie wyrobów zawierających azbest usuniętych po wejściu w życie zarządzenia Wójta Gminy Wilczęta w sprawie przyjęcia niniejszego regulaminu.
  Jako datę usunięcia wyrobów zawierających azbest przyjmuje się datę wykonania usługi, podaną na fakturze wystawionej przez przedsiębiorcę uprawnionego do realizacji prac związanych
  z demontażem wyrobów zawierających azbest.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne rozstrzygnięcia podejmuje
  Wójt Gminy Wilczęta.
  § 6.
  Druki wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć są do pobrania w Urzędzie Gminy Wilczęta (pokój nr 17) lub u sołtysów i na stronie internetowej www.ugwilczeta.bip.doc.pl

  § 7.
  Zatwierdzony Regulamin obowiązuje od dnia podpisania Zarządzenia przez Wójta Gminy Wilczęta.
  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z DEMONTAŻEM, ZBIERANIEM,
  TRANSPORTEM ORAZ UNIESZKODLIWIANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST,
  POCHODZĄCYCH Z BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY WILCZĘTA

  WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA DRUKOWANYMI LITERAMI.

  1. DANE OSOBOWE:
  a) imię i nazwisko/nazwa ………………………………………………………………….………..............
  b) adres………………………………………………………………………….………………....................
  c) adres realizacji zadania………………………………………………….…………………….................
  …………………………………………………………………….……………………………......................
  d) nr ewidencyjny działki/……………….…………………obręb……………………………....................
  e) tytuł prawny do nieruchomości (własność, dzierżawa, najem, użyczenie, inny)….........................................................................................................................................................
  e) telefon kontaktowy………………………………….……………………………………….....................

  2. OKREŚLENIE ZAKRESU PRAC (wykona specjalistyczna firma wyłoniona w drodze
  przetargu przez Gminę Wilczęta) :
  a) wnioskuję o pomoc w pełnym zakresie – demontaż, transport i utylizacja*
  b) wnioskuję o pomoc w zakresie odbioru i utylizacji odpadów zawierających azbest
  zalegających na mojej posesji *

  3. OPIS PRAC :
  a) rodzaj budynku* (mieszkalny, gospodarczy, inny) ………..…………………………………………..
  b) rodzaj prac przy obiekcie* (wymiana pokrycia dachowego, rozbiórka obiektu)
  ……………………………………………………………………………………....……..……….................
  c) wielkość powierzchni przeznaczonej do wymiany/ likwidacji (m2) ……….……………..………......
  d) rodzaj odpadu (płyty eternitowe (faliste/płaske) lub inny …………………………………................……………….………...........................................................................................................................
  e) szacowana ilość odpadów zawierających azbest (kg)………………….………………….……….....
  f) ilość budynków na posesji pokrytych eternitem…………………………………………..……….........

  4. Informacja o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł lub o wystąpieniu do innych podmiotów o przyznanie środków publicznych na wnioskowane zadanie: ….....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji ww. wniosku zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


  ……………………………………
  Podpis Wnioskodawcy
  ……………………., dnia……………………….
  Załączniki:
  1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. aktualny wypis z rejestru gruntów, akt notarialny, umowa dzierżawy, najmu, użyczenia, inny) - obowiązkowo
  2. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania - dotyczy osób fizycznych, którzy dotychczas nie złożyły informacji
  3. Oświadczenie o przystąpieniu do programu w roku ….......**
  4. Kopia zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej przystąpienia do budowy lub
  wykonania robót rozbiórkowych (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę)

  *niepotrzebne skreślić
  ** wpisać rok
  *_______
  3a - np. budynek mieszkalny, budynek mieszkalno-gospodarczy, budynek gospodarczy (podać jaki, np.: garaż, stodoła,
  obora, wiata itp.), budynek produkcyjny (jaki?), wyroby zdeponowane na terenie nieruchomości;
  3c i 3e - należy ustalić masę wyrobów zawierających azbest wg następującego wskaźnika: 1 m2 -11 kg (1000 kg = 1Mg)
  Załącznik nr 2 do Regulaminu

  INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1

  1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres2:

  2. Osoby prawne lub fizyczne które posiadają tytuł prawny do obiektu budowlanego zlokalizowanego na terenie gminy:
  ....................................................................................... ...................................................................................
  ............................................................................................................................. .............................................
  3. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest - imię i nazwisko lub nazwa i adres:
  ............................................................................................................................. .............................................
  .................................................................................... ......................................................................................
  4. Rodzaj zabudowy3: ........................................................................................................................................
  5. Numer działki ewidencyjnej4: .................................. .....................................................................................
  6. Numer obrębu ewidencyjnego4: ...................................................................................................................
  7. Nazwa, rodzaj wyrobu5: ................................................. ..............................................................................
  ............................................................................................................................. .............................................
  8. Ilość posiadanych wyrobów6: ........................... ............................................................................................
  9. Stopień pilności7: ..........................................................................................................................................
  10.Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów 8:
  a) nazwa i numer dokumentu: ..........................................................................................................................
  b) data ostatniej aktualizacji: ................................................................................................ ..…......................
  11.Przewidywany termin usunięcia wyrobów: ...................................................................................................
  12.Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6:
  .................................................................. .........................................................................................................


  .…...........................................
  (podpis)
  data .......................................
  ____
  Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.
  2) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie:
  województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.
  3) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.
  4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.
  5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
  - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
  - płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
  - rury i złącza azbestowo-cementowe,
  - rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
  - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
  - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
  - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
  - szczeliwa azbestowe,
  - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
  - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
  - papier, tektura,
  - drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
  - drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
  - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.
  6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km).
  7) Według 'Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest' określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).
  8) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

  Załącznik Nr 3 do regulaminu

  INFORMACJA
  O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1),
  KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE
  1. Miejsce, adres
  .....................................................................................................................................
  2. Właściciel/zarządca*):
  a) osoba prawna - nazwa, adres, .........................................................................................
  .........................................................................................................................................
  b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ...................................................................
  ................................................................................................................................

  3. Tytuł własności ........................................................................................................
  4. Nazwa, rodzaj wyrobu2): .......................................................................................... ...........................................
  5. Ilość (m2, tony)3) ........................................................................................................
  6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów .............................................................
  7. Podmiot, który dokonał usunięcia, transportu i unieszkodliwienia wyrobów (nazwa, adres, tel.):
  .................................................................................................................................................

  a) sposób ...............................................................................................................................

  b) termin .........................................................................................................................

  8. Inne istotne informacje4)

  ......................................................................................................................................


  ..................................................... ..........................................................................
  (miejscowość, data) (podpis składającego informację)
  Objaśnienia:
  *) Niepotrzebne skreślić.
  1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.
  2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
  - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
  - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
  - rury i złącza azbestowo-cementowe,
  - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
  - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
  - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
  - szczeliwa azbestowe,
  - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
  - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
  - papier, tektura,
  - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.
  3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).
  4) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.  ……………………, dnia ………………….
  (miejscowość i data)
  ....................................................
  ....................................................
  ....................................................
  ....................................................
  ....................................................
  Dane właściciela nieruchomości
  (imię i nazwisko lub nazwa instytucji, adres, nr telefonu)

  WÓJT GMINY WILCZĘTA


  OŚWIADCZENIE

  Oświadczam, że deklaruję przystąpienie do programu „Program priorytetowy NFOŚiGW
  Usuwanie wyrobów zawierających azbest” polegającego na zdjęciu, zabezpieczeniu i utylizacji azbestu w roku 2014, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami prawnymi, przy dofinansowaniu w formie dotacji w wysokości do 85 % z Wojewódzkiego
  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego
  Funduszu Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Wodnej i z budżetu Gminy Wilczęta.

  Jednocześnie oświadczam, że nowe pokrycie dachowe wykonam we własnym zakresie.


  ….………………………………..
  Podpis właściciela nieruchomości


  Data wprowadzenia: 2014-01-17 0930
  Data upublicznienia: 2014-01-17
  Art. czytany: 2563 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: admin2
  Autor dokumentu: Irena Krzyżanowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. http://www.wilczeta.pl/


  URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


  Wilczęta 84
  14-405 Wilczęta


  NIP 582-000-55-07


  REGON 000543752


  Godziny pracy Urzędu
  od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00


   


  GMINA WILCZĘTA


  NIP 582-160-14-47


  REGON 170748040


  Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


  Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary


   


  nr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


  dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)


   


  nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


  konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowy


   


   


  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP


     Dziennik Ustaw


   


  Monitor Polski


   


  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


   


   


   

  Urząd Gminy w Wilczętach