A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Gospodarka odpadami
Zamówienia publiczne
Przetargi
Rolnictwo
Ochrona Środowiska
Dokumenty strategiczne
Świadczenia dla rodzin
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
Oświadczenia majątkowe
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Mienie komunalne
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin 3.08.2020 r.
» Uchwała Nr XI/96/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
» Uchwała Nr XI/95/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
» Uchwała Nr XI/94/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
» Uchwała Nr XI/93/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
 • Zamówienia publiczne
 • OGŁOSZENIE-Wilczęta: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilczęta II etap wraz z modernizacją sieci wodociągowej w m. Słobity

  OGŁOSZENIE-Wilczęta: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilczęta II etap wraz z modernizacją sieci wodociągowej w m. Słobity

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
  www.ugwilczeta.bip.doc.pl

  Wilczęta: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilczęta II etap wraz z modernizacją sieci wodociągowej w m. Słobity
  Numer ogłoszenia: 15286 - 2014; data zamieszczenia: 14.01.2014
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny w Wilczętach , Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-55 248 75 06, faks 0-55 249 65 03.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugwilczeta.bip.doc.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilczęta II etap wraz z modernizacją sieci wodociągowej w m. Słobity.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z Budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilczęta II etap wraz z modernizacją sieci wodociągowej w m. Słobity. Przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, opracowana na zlecenie Zamawiającego. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksowe wybudowanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości położonych na terenie Gminy Wilczęta z włączeniami do istniejącej kanalizacji tranzytowej i wodociągowej. Zakres rzeczowy w ujęciu ilościowym, w poszczególnych miejscowościach obejmuje: a) Sieć kan. sanitarnej Wilczęta - Karwiny i Dębień-Słobity kanalizacja grawitacyjna PVC Ø 200 - 2479,0m, Ø250 - 1183,51m, Ø400 - 38,0m, Ø 160 - 43,0 m - kolektory tłoczne PEHD Ø 160 - 6130,0m, Ø110 - 3137,5m, PE Ø90 - 632,0m, Ø 63 - 225,5m - przyłącza - szt.109 - L = 1945,0m - przepompownie pośrednie (przepompownia prefabrykowana z wyposażeniem i instalacjami, ogrodzeniem, nawierzchnią) - 7 kpl. b) sieci wodociągowe z przyłączami w m. Słobity - sieci wodociągowe PVC Ø 110- 2790,0m, Ø90 - 537,0m , - przyłącza - szt. 77 - L = 1336.0m PE Ø40 - 873,5m, PE Ø50 - 438.5m, PE Ø63 -24.0m 1.Roboty, czynności i usługi uzupełniające Oprócz robót podstawowych, dla kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: a) obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej z jej zarejestrowaniem i wniesieniem do zasobów właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, b) wykonania robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, zaopatrzenia budowy w wodę i energię elektryczną oraz wykonania dróg tymczasowych, c) wykonania projektu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zabezpieczeń w nim przewidzianych, d) przeprowadzania pomiarów, prób i badań wymaganych w dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót oraz przepisach, w tym również prób rozruchowych przepompowni, e) spełnienia wymagań uzgodnień wydanych przez firmy branżowe będące gestorami sieci istniejącego uzbrojenia terenu, a w szczególności zawiadamianie o rozpoczęciu robót, nadzór i kontrola w miejscach kolizji oraz odbiory techniczne zabezpieczeń przez przedstawicieli tych firm, f) uzgadniania z użytkownikiem włączeń do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przeprowadzanie odbiorów technicznych tych włączeń, g) wykonania projektu organizacji ruchu i uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót w obrębie pasa dróg powiatowych i wojewódzkiej, h) zawiadamiania właścicieli działek na trasie projektowanej kanalizacji o wejściu z robotami na ich teren i uzgadniania z nimi terminu rozpoczęcia robót, i) odtworzenia przypowierzchniowej warstwy ziemi urodzajnej, nawierzchni utwardzonych na dojazdach i ciągach pieszych oraz nawierzchni drogowych wraz z podbudowami w obrębie wykopów i na fragmentach uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót, j) wykonania badań stopnia zagęszczenia zasypek, podsypek i podbudów z materiałów sypkich, k) wykonania elementów zabezpieczających ciągłość ruchu pieszych i pojazdów na drogach i dojazdach do poszczególnych posesji jak np. kładki dla pieszych i drogi tymczasowe, l) zabezpieczenia budowy i wykonanych robót, ł) naprawy uszkodzonych ogrodzeń i elementów zagospodarowania terenu oraz uszkodzonego uzbrojenia podziemnego, m) rozruchu przepompowni po podłączeniu zasilania; n) opracowania projektów technologii wykonania robót (zabezpieczeń wykopów, odwodnienia wykopów, przekroczeń przeszkód terenowych i montażu przepompowni), jeżeli będzie to dla Wykonawcy konieczne do wykonania tych robót, o) likwidacji elementów i urządzeń zagospodarowania budowy oraz uporządkowania terenu, p) przygotowywanie odrębnej dokumentacji przygotowania i realizacją robót związanych z odwodnieniem wykopów, r) badania metodą inspekcji telewizyjnej ciągów kanalizacji grawitacyjnej, rozdzielczej, s) przygotowania uporządkowanej i zebranej w jedną dokumentacji odbiorowej inwestycji (2 egz. do przekazania Zamawiającemu) zawierającej dokumentację powykonawczą projektową (z naniesionymi zamianami) i geodezyjną, dokumenty potwierdzające parametry i właściwości wybudowanych materiałów i urządzeń, protokóły z badań, pomiarów i sprawdzeń, dziennik budowy, instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń i DTR przepompowni, końcowe rozliczenie inwestycji, t) uzyskania niezbędnych pozwoleń na zrzut wody gruntowej usuwanej z odwadnianych wykopów. u) wykonania zaplecza budowy wraz z pomieszczeniem dla inspektorów nadzoru oraz składem materiałów i maszyn w ustalonym z Zamawiającym miejscu przed rozpoczęciem robót. Koszt wymienionych powyżej zobowiązań Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej przyjmując ten koszt jako narzut kosztorysowy. 2.Wymagania ogólne związane z realizacją zamówienia A. Do wykonania inwestycji muszą być używane materiały i urządzenia fabrycznie nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. Nr 92, poz 881 z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. B. W przypadkach wskazania w dokumentacji projektowej konkretnych producentów lub dostawców Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie materiałów lub urządzeń co najmniej równoważnych pod względem parametrów technicznych i jakościowych. C. Wykonanie włączeń do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej nie mogą powodować zakłóceń i utrudnień w jej funkcjonowaniu. D. Przy realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności: - segregować i właściwie utylizować odpady - w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej nie prowadzić prac w porze nocnej, w godz. 22-6. - ograniczyć w terenie zabudowanym używanie ciężkich maszyn o napędzie spalinowym - chronić bryły korzeniowe drzew i krzewów w bezpośrednim sąsiedztwie wykopów - stosować technologie ograniczające pylenie przy składowaniu i wykorzystywaniu materiałów sypkich - usuwać zanieczyszczenia mechaniczne z wody odprowadzanej z wykopów. E. Roboty będą prowadzone przy zachowaniu ciągłości ruchu i zagwarantowaniu dojazdu do poszczególnych posesji..
  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WADIUM
  Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) wniesionym w terminie 4.02.2014 roku do godz. 12 00 Wadium może być wniesione w : 1) pieniądzu do dnia 4.02.2014 do godz. 1200 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zakładu Komunalnego w Wilczętach Nr 82830300060030030227410007 Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy załączyć w ofercie. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczona z postępowania, a jego oferta będzie odrzucona. Wadium będzie zwracane w okolicznościach, na warunkach i w terminach określonych w art.46 ust. 1,2,3, 4 i 4a ustawy Prawo Zamówień publicznych. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie. 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
  III.2) ZALICZKI
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenia wynikające z art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia składa każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenia wynikające z art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia składa każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę. Wykaz wykonanych robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący , czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W wykazie należy wymienić inwestycje potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę lub Wykonawców składających wspólną ofertę warunku określonego tj. co najmniej: a)dwóch robót budowlanych obejmujących kompleksowe wykonanie systemów kanalizacji sanitarnej z pompowniami tłocznymi o wartości brutto nie mniejszej niż 2 500 000 zł każda, albo: b)dwóch robót budowlanych obejmujących kompleksowe wykonanie systemów kanalizacji sanitarnej z pompowniami tłocznymi i siecią wodociągową o wartości brutto nie mniejszej niż 2 500 000 zł każda, albo: c)jednej roboty budowlanej obejmującej kompleksowe wykonanie systemów kanalizacji sanitarnej z pompowniami tłocznymi i jednej roboty budowlanej obejmującej kompleksowe wykonanie systemów kanalizacji sanitarnej z pompowniami tłocznymi i siecią wodociągową o wartości brutto nie mniejszej niż 2 500 000 zł każda. Wykazu robót wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przy ocenie spełnienia warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) dane stanowiące o spełnieniu tych warunków będą traktowane łącznie wg dokumentów składanych przez Wykonawców składających ofertę. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych metodą spełnia - nie spełnia
  • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Dysponowanie wykwalifikowaną kadrą własną lub udostępnioną na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, niezbędną do kierowania robotami, będącymi przedmiotem zamówienia. Osoby, wyznaczone do kierowania robotami w poszczególnych branżach, muszą posiadać wymagane uprawnienia i doświadczenie w kierowaniu robotami w swojej branży przez okres nie krótszy niż 5 lat. Zamawiający informuje, że jedna osoba może pełnić funkcje kierownika robót kilku branż, o ile spełnia warunki dla kierownika robót danej branży. Oświadczenia wynikające z art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia składa każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Na potwierdzenie spełniania warunku w wykazie osób należy wymienić osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, którymi Wykonawca lub wykonawcy składający wspólną ofertę dysponują lub będzie dysponować na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów oraz podać informację o przeciętnym zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w 2013 r. wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami i oświadczeniem o posiadaniu przez te osoby wymaganych uprawnień budowlanych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jeden taki dokument. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć sprawozdania finansowe lub ich części, informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz opłaconą polisę oraz dokumenty dotyczące zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu i sposobu ich wykorzystania przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia. Przy ocenie spełnienia warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) dane stanowiące o spełnieniu tych warunków będą traktowane łącznie wg dokumentów składanych przez Wykonawców składających ofertę. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych metodą spełnia - nie spełnia
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Dysponowanie wykwalifikowaną kadrą własną lub udostępnioną na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, niezbędną do kierowania robotami, będącymi przedmiotem zamówienia. Osoby, wyznaczone do kierowania robotami w poszczególnych branżach, muszą posiadać wymagane uprawnienia i doświadczenie w kierowaniu robotami w swojej branży przez okres nie krótszy niż 5 lat. Zamawiający informuje, że jedna osoba może pełnić funkcje kierownika robót kilku branż, o ile spełnia warunki dla kierownika robót danej branży. Oświadczenia wynikające z art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia składa każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Na potwierdzenie spełniania warunku w wykazie osób należy wymienić osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, którymi Wykonawca lub wykonawcy składający wspólną ofertę dysponują lub będzie dysponować na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów oraz podać informację o przeciętnym zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w 2013 r. wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami i oświadczeniem o posiadaniu przez te osoby wymaganych uprawnień budowlanych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jeden taki dokument. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć sprawozdania finansowe lub ich części, informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz opłaconą polisę oraz dokumenty dotyczące zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu i sposobu ich wykorzystania przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia. Przy ocenie spełnienia warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) dane stanowiące o spełnieniu tych warunków będą traktowane łącznie wg dokumentów składanych przez Wykonawców składających ofertę. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych metodą spełnia - nie spełnia
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Uzyskali średnioroczny przychód ze sprzedaży w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie w wysokości co najmniej 3 000 000 zł. Oświadczenia wynikające z art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia składa każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę. Dokumenty określające przychody Wykonawcy - sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzani sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres. Posiadają środki finansowe w wysokości, co najmniej 500 000zł lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000zł. Dokument określający aktualną sytuację finansową Wykonawcy - informacja z banku, w którym Wykonawca posiada rachunek wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert określający wysokość posiadanych środków finansowych lub wysokość zdolności kredytowej. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć sprawozdania finansowe lub ich części, informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz opłaconą polisę oraz dokumenty dotyczące zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu i sposobu ich wykorzystania przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia. Przy ocenie spełnienia warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) dane stanowiące o spełnieniu tych warunków będą traktowane łącznie wg dokumentów składanych przez Wykonawców składających ofertę. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych metodą spełnia - nie spełnia
  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
  • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
  III.6) INNE DOKUMENTY
  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
  Zaakceptowany wzór umowy
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.3) ZMIANA UMOWY
  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie: - w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT - wystąpienia robót koniecznych do wykonania kompletnej inwestycji, których nie można było przewidzieć w czasie zawierania niniejszej umowy. - w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugwilczeta.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Komunalny w Wilczętach Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta.
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2014 godzina 12:00, miejsce: Zakład Komunalny w Wilczętach Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta.
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej.
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  Data wprowadzenia: 2014-01-14 1503
  Data upublicznienia: 2014-01-14
  Art. czytany: 6259 razy

  » A2 - Projekt Budowlano-Wykonawczy – Budowa dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej - TOM II - rozmiar: 18989216 bajtów
  Typ pliku: "application/pdf"
  » A3-Projekt Wykonawczy-Budowa Sieć Kanalizacji Sanitarnej Wilczęta-Karwiny Nr1/ARCH. 1z4 zip/ - rozmiar: 20000000 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » A3-Projekt Wykonawczy-Budowa Sieć Kanalizacji Sanitarnej Wilczęta-Karwiny Nr1/ARCH. 2z4 zip/ - rozmiar: 20000000 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » A3-Projekt Wykonawczy-Budowa Sieć Kanalizacji Sanitarnej Wilczęta-Karwiny Nr1/ARCH. 3z4 zip/ - rozmiar: 20000000 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » A3-Projekt Wykonawczy-Budowa Sieć Kanalizacji Sanitarnej Wilczęta-Karwiny Nr1/ARCH. 4z4 zip/ - rozmiar: 9951363 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » A4-Projekt Wykonawczy-Budowa Sieć Kanalizacji Sanitarnej Dębień-Słobity Nr2/ARCH 1z7 zip/ - rozmiar: 20000000 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » A4-Projekt Wykonawczy-Budowa Sieć Kanalizacji Sanitarnej Dębień-Słobity Nr2/ARCH 2z7 zip/ - rozmiar: 20000000 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » A4-Projekt Wykonawczy-Budowa Sieć Kanalizacji Sanitarnej Dębień-Słobity Nr2/ARCH 3z7 zip/ - rozmiar: 20000000 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » A4-Projekt Wykonawczy-Budowa Sieć Kanalizacji Sanitarnej Dębień-Słobity Nr2/ARCH 4z7 zip/ - rozmiar: 20000000 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » A4-Projekt Wykonawczy-Budowa Sieć Kanalizacji Sanitarnej Dębień-Słobity Nr2/ARCH 5z7 zip/ - rozmiar: 20000000 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » A4-Projekt Wykonawczy-Budowa Sieć Kanalizacji Sanitarnej Dębień-Słobity Nr2/ARCH 6z7 zip/ - rozmiar: 20000000 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » A4-Projekt Wykonawczy-Budowa Sieć Kanalizacji Sanitarnej Dębień-Słobity Nr2/ARCH 7z7 zip/ - rozmiar: 11138299 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » A5-Pro.Wyk.-Budowa Sieci Kan. Sanitarnej-Sieć Wodociągowa w m. Słobity Nr3/ARCH.1z7 zip - rozmiar: 20000000 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » A5-Pro.Wyk.-Budowa Sieci Kan. Sanitarnej-Sieć Wodociągowa w m. Słobity Nr3/ARCH.2z7 zip - rozmiar: 20000000 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » A5-Pro.Wyk.-Budowa Sieci Kan. Sanitarnej-Sieć Wodociągowa w m. Słobity Nr3/ARCH.3z7 zip - rozmiar: 20000000 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » A5-Pro.Wyk.-Budowa Sieci Kan. Sanitarnej-Sieć Wodociągowa w m. Słobity Nr3/ARCH.4z7 zip - rozmiar: 20000000 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » A5-Pro.Wyk.-Budowa Sieci Kan. Sanitarnej-Sieć Wodociągowa w m. Słobity Nr3/ARCH.5z7 zip - rozmiar: 20000000 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » A5-Pro.Wyk.-Budowa Sieci Kan. Sanitarnej-Sieć Wodociągowa w m. Słobity Nr3/ARCH.6z7 zip - rozmiar: 20000000 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » A5-Pro.Wyk.-Budowa Sieci Kan. Sanitarnej-Sieć Wodociągowa w m. Słobity Nr3/ARCH.7z7 zip - rozmiar: 12046311 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » A6 - Projekt Budowlany - Przejście Kan. Tłoczną pod drogą nr 509/arch.zip/ - rozmiar: 19260222 bajtów
  Typ pliku: application/rar
  » A7 - Operat wodnoprawny na przejścia rzeki Dzikówki siecią kanalizacji - rozmiar: 13427755 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  » A8 - Ogrodzenia pompowni i utwardzenie placów - rozmiar: 22104417 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  » B - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - rozmiar: 1328970 bajtów
  Typ pliku: "application/pdf"
  » C - Przedmiar robót - rozmiar: 501585 bajtów
  Typ pliku: "application/pdf"
  » Projekt Budowlany Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej - Tom I /CZĘŚĆ 1 z 8 archiwum zip/ - rozmiar: 20000000 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Projekt Budowlany Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej - Tom I /CZĘŚĆ 2 z 8 archiwum zip/ - rozmiar: 20000000 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Projekt Budowlany Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej - Tom I /CZĘŚĆ 3 z 8 archiwum zip/ - rozmiar: 20000000 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Projekt Budowlany Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej - Tom I /CZĘŚĆ 4 z 8 archiwum zip/ - rozmiar: 20000000 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Projekt Budowlany Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej - Tom I /CZĘŚĆ 5 z 8 archiwum zip/ - rozmiar: 20000000 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Projekt Budowlany Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej - Tom I /CZĘŚĆ 6 z 8 archiwum zip/ - rozmiar: 20000000 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Projekt Budowlany Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej - Tom I /CZĘŚĆ 7 z 8 archiwum zip/ - rozmiar: 20000000 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Projekt Budowlany Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej - Tom I /CZĘŚĆ 8 z 8 archiwum zip/ - rozmiar: 17223081 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - rozmiar: 368128 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: admin2
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  TRANSMISJE OBRAD RADY GMINY ORAZ WYNIKI GŁOSOWAŃ


  UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WILCZĘTA-ZGŁOSZENIA PRZERW W DOSTAWIE WODY LUB ODBIORU ŚCIEKÓW


  Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. http://www.wilczeta.pl/


  URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


  Wilczęta 84
  14-405 Wilczęta


  NIP 582-000-55-07


  REGON 000543752


  Godziny pracy Urzędu
  od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00  GMINA WILCZĘTA


  NIP 582-160-14-47


  REGON 170748040


  Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


  Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary  nr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


  dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)  UWAGA! NOWY NR KONTA DO WPŁAT ZA ODPADY 


  nr konta: 66 83030006 0030 0300 0404 0150


  dochody budżetu- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


  konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowy  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  Urząd Gminy w Wilczętach