A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Gospodarka odpadami
Zamówienia publiczne
Przetargi
Rolnictwo
Ochrona Środowiska
Dokumenty strategiczne
Świadczenia dla rodzin
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
Oświadczenia majątkowe
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Mienie komunalne
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin 10.08.2020 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin 7.08.2020 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin 6.08.2020 r.
» Butkiewicz Antoni
» Dobrzeniecki Zdzisław
 • Przetargi
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-Wilczęta: Odbiór odpadów komunalnych

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-Wilczęta: Odbiór odpadów komunalnych

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
  www.ugwilczeta.bip.doc.pl

  Wilczęta: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Wilczęta oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Numer ogłoszenia: 102407 - 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczęta , Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 2496504, faks 55 2496503.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugwilczeta.bip.doc.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Wilczęta oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ogólny opis Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Wilczęta oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Regionu Północnego 2. Szczegółowy opis 1) Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Wilczęta, z następujących miejscowości: Bardyny, Bronki, Dębiny, Dębień, Gładysze, Góry, Leśne Góry, Jankówko, Karwiny, Księżno, Lipowa, Ławki, Nowica, Słobity, Słobity Stacja, Sopoty, Spędy, Stare Siedlisko, Tatarki i Wilczęta 2) Wykonawca zobowiązany będzie do przetransportowania zebranych odpadów celem ich dalszego zagospodarowania do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu ul. Mazurska 42, zwanego dalej RIPOK, (odległość od Gminy Wilczęta ok. 40 km), lub zastępczo za pośrednictwem Stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w Braniewie przy ul. Stefczyka (odległość od Gminy Wilczęta ok. 30 km). 3) Wykonawca zobowiązany będzie odebrać z nieruchomości i przetransportować każdą ilość odpadów komunalnych zebranych selektywnie i nieselektywnie, bez względu na warunki atmosferyczne, w oparciu o stworzony przez Wykonawcę harmonogram, uzgodniony z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru i transportu odpadów komunalnych, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości będzie znacznie utrudniony, np. na skutek budowy lub remontów dróg i dojazdów. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia. W okresach zimowych oraz w miejscach, do których dojazd pojazdem przystosowanym do zbierania odpadów nie jest możliwy, Wykonawca będzie obowiązany ustalić z właścicielami nieruchomości sposób odbioru odpadów komunalnych, tak aby również z tych nieruchomości odpady usuwane były zgodnie z harmonogramem. W przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie zimowym, które spowodują nieprzejezdność dróg, Wykonawca zobowiązany będzie poinformować o tym fakcie telefonicznie Zamawiającego i odebrać odpady niezwłocznie po przywróceniu przejezdności dróg. 4) Obowiązkiem Wykonawcy będzie odebrać u źródła, tzn. bezpośrednio z nieruchomości następujące frakcje odpadów: a) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), b) odpady komunalne gromadzone selektywnie z podziałem na: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady 5) Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia PSZOK w odpowiednią ilość pojemników lub kontenerów na odpady segregowane, dostarczane przez właścicieli nieruchomości do PSZOK, w tym w szczególności co najmniej po 1 na następujące rodzaje odpadów: a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, b) zużyte opony, c) zużyte baterie i akumulatory, d) meble i inne odpady wielkogabarytowe, e) odpady remontowe i budowlane f) przeterminowane leki i chemikalia g) odpady zielone h) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych 6) Wykonawca zobowiązany będzie do opróżniania koszy ulicznych oraz koszy znajdujących się przy boiskach szkolnych i wiejskich, przy placach zabaw, przy świetlicach wiejskich i remizach strażackich, z terenów targowisk i przystanków autobusowych, oraz z innych terenów gminnych, które wskaże Zamawiający, poprzez stały odbiór odpadów bezpośrednio z tych obiektów, w terminach wynikających z harmonogramu odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych - na trasie przejazdu. Wykonawca, w ramach zamówienia, zapewni i umieści w opróżnionym pojemniku worki na odpady zmieszane, w ilości odpowiadającej liczbie opróżnianych pojemników 7) Wykonawca dostarczy pojemniki na przeterminowane leki do punktów opieki zdrowotnej i do apteki w Wilczętach (po 1 sztuce/obiekt - max 3 szt.) oraz pojemniki na zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe do budynków użyteczności publicznej (szkoły, urząd gminy, poczta), w ilości nie większej niż 1 pojemnik/obiekt (max. 5 sztuk) - na zamówienie Zamawiającego oraz po ich wypełnieniu zapewni ich opróżnianie, na zamówienie Zamawiającego, w najbliższym możliwym terminie odbioru odpadów komunalnych w danej miejscowości, 8) Zamawiający przewiduje zagospodarowanie odpadów zielonych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości poprzez ich kompostowanie na nieruchomości. Jednak Wykonawca zapewni pojemnik/kontener na odpady zielone, w przypadku, gdy Zamawiający zgłosi takie zapotrzebowanie. 9) Wykonawca zapewni dostarczenie odpowiednich pojemników/kontenerów do gromadzenia odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót remontowo-budowlanych, wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy, na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości zamieszkałej lub nie zamieszkałej oraz odbierze te odpady i przetransportuje, na koszt właściciela nieruchomości. W przypadku drobnych prac remontowo-budowalnych nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu architektoniczno-budowlanego, Wykonawca odbierze tego rodzaju odpady na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości, nieodpłatnie, bezpośrednio z nieruchomości lub z PSZOK. 10) Wykonawca obowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku Gminy Wilczęta. 11) Zmiana terminów odbioru odpadów określonym harmonogramem jest dopuszczalna z zachowaniem formy pisemnej na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub postulatów właścicieli nieruchomości..
  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.31.00-7, 90.51.20.00-9, 90.53.30.00-0.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WADIUM
  Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2 250,00 PLN (słownie: Dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) Pieniądzu, 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) Gwarancjach bankowych, 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z poźn. zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Malbork/Oddział Młynary 21 8303 1029 0030 0300 0404 0002 z adnotacją: Wadium. Odbiór odpadów komunalnych Gmina Wilczęta 2013-2014. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 14.06.2013 r., do godz. 12:00. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 uPZP, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 uPZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Okoliczności zatrzymania wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa uPZP. 11. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale mają odpowiednie zastosowanie do czynności przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w uPZP.
  III.2) ZALICZKI
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu a ponadto: a) aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Wilczęta (najpóźniej na dzień składania ofert), b) aktualne zezwolenie właściwego organu na transport odpadów komunalnych będących przedmiotem zamówienia, do miejsc ich zagospodarowania
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Ponadto wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonanie lub wykonywanie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych, t.j. minimum 1 usługi w przedmiotowym zakresie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w ilości co najmniej 50 Mg rocznie odebranych i przetransportowanych odpadów, których należyte wykonanie potwierdzone zostanie odpowiednim dokumentem, (np. referencje, sprawozdania M-09, G-06, itp) W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (zgodnie z art. 26 ust. 2b uPZP). Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
  • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. a ponadto: W celu potwierdzenia spełniania warunku do oferty należy dołączyć wykaz posiadanego wyposażenia technicznegoWykonawca winien dysponować, co najmniej: - 2 pojazdami przystosowanymi do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, - 2 pojazdami przystosowanymi do odbioru odpadów zebranych selektywnie, - 1 pojazdem do odbierania odpadów, bez funkcji kompaktującej. Pojazdy winny być wyposażone w system monitoringu (GPS) bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, umożliwiający weryfikację danych przez Zamawiającego. Wykonawca winien załączyć do oferty dowody rejestracyjne pojazdów wykazanych w ww. załączniku (kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem). W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (zgodnie z art. 26 ust. 2b uPZP). Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. a ponadto: W celu potwierdzenia spełniania warunku do oferty należy dołączyć wykaz posiadanego wyposażenia technicznegoWykonawca winien dysponować, co najmniej: - 2 pojazdami przystosowanymi do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, - 2 pojazdami przystosowanymi do odbioru odpadów zebranych selektywnie, - 1 pojazdem do odbierania odpadów, bez funkcji kompaktującej. Pojazdy winny być wyposażone w system monitoringu (GPS) bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, umożliwiający weryfikację danych przez Zamawiającego. Wykonawca winien załączyć do oferty dowody rejestracyjne pojazdów wykazanych w ww. załączniku (kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem). W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (zgodnie z art. 26 ust. 2b uPZP). Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu a ponadto: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (zgodnie z art. 26 ust. 2b uPZP). Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
  W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • inne dokumenty
  III.6) INNE DOKUMENTY
  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. Poz. 122). Aktualne zaświadczenie o wpisie do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Wilczęta (aktualnego najpóźniej na dzień składania ofert). Aktualne zezwolenie właściwego organu na transport odpadów komunalnych będących przedmiotem zamówienia, do miejsc ich zagospodarowania.
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.3) ZMIANA UMOWY
  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia - gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) w związku ze zmianą przepisów o podatku od towarów i usług, w trakcie trwania umowy - o kwotę będącą różnicą pomiędzy kwotą VAT po zmianie stawki tego podatku.
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugwilczeta.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta.
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2013 godzina 12:00, miejsce: Gmina Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta, sekretariat Urzędu Gminy.
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  Data wprowadzenia: 2013-06-06 1445
  Data upublicznienia: 2013-06-06
  Art. czytany: 4687 razy

  » Protokół usługi - Załącznik do umowy - rozmiar: 15360 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » SIWZ - rozmiar: 231936 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 10 do SIWZ - rozmiar: 334033 bajtów
  Typ pliku: application/download
  » Załącznik Nr 11 do SIWZ - rozmiar: 34852 bajtów
  Typ pliku: application/download
  » Załącznik Nr 12 do SIWZ - rozmiar: 33251 bajtów
  Typ pliku: application/download
  » Załącznik Nr 1 do SIWZ - rozmiar: 41984 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 2 do SIWZ - rozmiar: 14336 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 3 do SIWZ - rozmiar: 13824 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 4 do SIWZ - rozmiar: 62464 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 5 do SIWZ - rozmiar: 16384 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 6 do SIWZ - rozmiar: 15360 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 7 do SIWZ - rozmiar: 18432 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 8 do SIWZ - rozmiar: 18944 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 9 do SIWZ - rozmiar: 13312 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: admin2
  Autor dokumentu: Irena Krzyżanowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  TRANSMISJE OBRAD RADY GMINY ORAZ WYNIKI GŁOSOWAŃ


  UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WILCZĘTA-ZGŁOSZENIA PRZERW W DOSTAWIE WODY LUB ODBIORU ŚCIEKÓW


  Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. http://www.wilczeta.pl/


  URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


  Wilczęta 84
  14-405 Wilczęta


  NIP 582-000-55-07


  REGON 000543752


  Godziny pracy Urzędu
  od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00  GMINA WILCZĘTA


  NIP 582-160-14-47


  REGON 170748040


  Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


  Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary  nr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


  dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)  UWAGA! NOWY NR KONTA DO WPŁAT ZA ODPADY 


  nr konta: 66 83030006 0030 0300 0404 0150


  dochody budżetu- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


  konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowy  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  Urząd Gminy w Wilczętach