A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Gospodarka odpadami
Zamówienia publiczne
Przetargi
Rolnictwo
Ochrona Środowiska
Dokumenty strategiczne
Świadczenia dla rodzin
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
Oświadczenia majątkowe
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Mienie komunalne
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin 3.08.2020 r.
» Uchwała Nr XI/96/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
» Uchwała Nr XI/95/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
» Uchwała Nr XI/94/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
» Uchwała Nr XI/93/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
 • Przetargi
 • Ogłoszenie o zamówieniu pn. Budowa infrastruktury użyteczności publicznej - utworzenie dwóch placów zabaw w miejscowości Nowica i w miejscowości Słobity na terenie gminy Wilczęta

  Ogłoszenie o zamówieniu pn. Budowa infrastruktury użyteczności publicznej - utworzenie dwóch placów zabaw w miejscowości Nowica i w miejscowości Słobity na terenie gminy Wilczęta

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
  www.ugwilczeta.bip.doc.pl

  Wilczęta: Budowa infrastruktury użyteczności publicznej - utworzenie dwóch placów zabaw w miejscowości Nowica i w miejscowości Słobity na terenie Gminy Wilczęta
  Numer ogłoszenia: 167726 - 2013; data zamieszczenia: 26.04.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczęta , Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 2496504, faks 55 2496503.
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa infrastruktury użyteczności publicznej - utworzenie dwóch placów zabaw w miejscowości Nowica i w miejscowości Słobity na terenie Gminy Wilczęta.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utworzenie dwóch placów zabaw w miejscowości Nowica i Słobity na terenie Gminy Wilczęta, poprzez: 1) Instalację wyposażenia placu zabaw składającego się z: a) Plac zabaw w Nowicy: - zestaw zabawowy duży - sztuk 1, - zestaw zabawowy mały - sztuk 1, - przejazd szynowy - sztuk 1, - huśtawka dwuosobowa duża - sztuk 1, - huśtawka dwuosobowa mała - sztuk 1, - bujak sprężynowy (łabędź) - sztuk 1, - bujak sprężynowy (kogucik) - sztuk 1, - bujak sprężynowy (skuter) - sztuk 1, - piaskownica sześciokątna z zadaszeniem i piachem - sztuk 1, - ławka z oparciem - sztuk 1, - kosz na śmieci metalowy - sztuk 1, - maty gumowe przerostowe - sztuk 145, - tablica regulaminowa - sztuk 1, b) Plac zabaw w Słobitach: - zestaw zabawowy duży - sztuk 1, - zestaw zabawowy mały - sztuk 1, - przejazd szynowy - sztuk 1, - huśtawka dwuosobowa duża - sztuk 1, - huśtawka dwuosobowa mała - sztuk 1, - bujak sprężynowy (łabędź) - sztuk 1, - bujak sprężynowy (kogucik) - sztuk 1, - bujak sprężynowy (skuter) - sztuk 1, - piaskownica sześciokątna z zadaszeniem i piachem - sztuk 1, - ławka z oparciem - sztuk 1, - kosz na śmieci metalowy - sztuk 1, - maty gumowe przerostowe - sztuk 145, - tablica regulaminowa - sztuk 1, 2) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami (zestaw zabawowy duży, zestaw zabawowy mały, huśtawki, przejazd szynowy) poprzez umieszczenie mat gumowych przerostowych, 3) Wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej certyfikaty wyposażenia placu zabaw. 4) Materiały, substancje, śruby, łańcuchy, sprężyny i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia. 5) Elementy metalowe mają być malowane proszkowo farbami zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne, 6) Ślizg zjeżdżalni należy wykonać z bezpiecznego materiału, 7) Elementy wykonane z płyty HDPE winny być pomalowane na różne kolory, aby zwiększyć atrakcyjność placów zabaw. 2. Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją, szczegółowo opisaną w dokumentach stanowiących załącznik do SIWZ, która zawiera: 1) Projekt zagospodarowania terenu + szkice i materiały informacyjne dot. obiektów małej architektury -plac zabaw w Nowicy, 2) Projekt zagospodarowania terenu + szkice i materiały informacyjne dot. obiektów małej architektury -plac zabaw w Słobitach, 3) Projekt zagospodarowania terenu + szkice i materiały informacyjne dot. obiektów małej architektury -plac zabaw w Nowicy - II etap realizacji, 4) Projekt zagospodarowania terenu + szkice i materiały informacyjne dot. obiektów małej architektury -plac zabaw w Słobitach - II etap realizacji, 5) Wzornik urządzeń do zainstalowania na placach zabaw w miejscowości Nowica dz. nr 255 i w miejscowości Słobity dz. nr 53/2. 6) Przedmiar robót na placu zabaw w Nowicy, 7) Przedmiar robót na placu zabaw w Słobitach. 3. W związku z zapewnieniem użytkownikom placów zabaw maksimum bezpieczeństwa wszystkie urządzenia, opisane w dokumentacji wymienionej w pkt 2 ppkt 1-7, wbudowane na placu zabaw wymagają posiadania certyfikatu bezpieczeństwa. Zamawiający wskazał w opisie technicznym materiały, z których mogą być wykonane elementy urządzeń i będzie bezwzględnie wymagał wykonania urządzeń z takich materiałów. W przypadku wskazania w dokumentacji producenta lub nazwy urządzenia albo kodu istnieje możliwość zastosowania urządzeń równoważnych z zastrzeżeniem powyższych zapisów. Oferent zobowiązany jest załączyć do oświadczenia o zastosowaniu urządzeń wyposażenia placów zabaw, stanowiącego załącznik Nr 7 do SIWZ, wykaz urządzeń placu zabaw oraz wydruki z danych technicznych, rysunki, schematy, fotografie, certyfikaty potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom. 4. Zapis równoważności dotyczy wszystkich wskazanych w dokumentacji materiałów opisanych nazwami własnymi lub nazwami producenta, gdzie inny sposób opisu jest utrudniony. 5. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń, niż podane w dokumentacji przetargowej w postaci materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych pod względem jakościowym i technicznym niż określone w dokumentacji.
  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 43.32.50.00-7.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WADIUM
  Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: Dwa tysiące złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) Pieniądzu, 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) Gwarancjach bankowych, 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z poźn. zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Malbork/Oddział Młynary 21 8303 1029 0030 0300 0404 0002 z adnotacją: Wadium. Plac zabaw w m. Nowica i Słobity. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 15.05.2013 r., do godz. 12:00. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 uPZP, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 uPZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Okoliczności zatrzymania wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa uPZP. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale mają odpowiednie zastosowanie do czynności przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w uPZP
  III.2) ZALICZKI
  • przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oswiadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą warunku granicznego: spełnia - jest właściwy dokument, nie spełnia - brak dokumentu lub niewłaściwy dokument
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oswiadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji robót budowlanych, t.j. minimum 2-ch placów zabaw (budowa nawierzchni bezpiecznych, zagospodarowanie terenu, dostawa i montaż urządzeń zabawowych) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż 60000,00 zł brutto każda, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego należyte i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót (np. protokół odbioru końcowego, referencje). Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą warunku granicznego: spełnia - jest właściwy dokument, nie spełnia - brak dokumentu lub niewłaściwy dokument. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (zgodnie z art. 26 ust. 2b uPZP). Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
  • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • W celu potwierdzenia spełniania warunku do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do wykazu należy załączyć kopię uprawnień budowlanych i dokument potwierdzający przynależność do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą warunku granicznego: spełnia - jest właściwy dokument, nie spełnia - brak dokumentu lub niewłaściwy dokument. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (zgodnie z art. 26 ust. 2b uPZP). Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • W celu potwierdzenia spełniania warunku do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do wykazu należy załączyć kopię uprawnień budowlanych i dokument potwierdzający przynależność do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą warunku granicznego: spełnia - jest właściwy dokument, nie spełnia - brak dokumentu lub niewłaściwy dokument. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (zgodnie z art. 26 ust. 2b uPZP). Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą warunku granicznego: spełnia - jest właściwy dokument, nie spełnia - brak dokumentu lub niewłaściwy dokument. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (zgodnie z art. 26 ust. 2b uPZP). Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  III.4.3.2)
  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
  W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
  • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
  • inne dokumenty
  W związku z zapewnieniem użytkownikom placów zabaw maksimum bezpieczeństwa wszystkie urządzenia, opisane w dokumentacji wymienionej w pkt 2 ppkt 1-7, wbudowane na placu zabaw wymagają posiadania certyfikatu bezpieczeństwa. Zamawiający wskazał w opisie technicznym materiały, z których mogą być wykonane elementy urządzeń i będzie bezwzględnie wymagał wykonania urządzeń z takich materiałów. W przypadku wskazania w dokumentacji producenta lub nazwy urządzenia albo kodu istnieje możliwość zastosowania urządzeń równoważnych z zastrzeżeniem powyższych zapisów. Oferent zobowiązany jest załączyć do oświadczenia o zastosowaniu urządzeń wyposażenia placów zabaw, stanowiącego załącznik Nr 7 do SIWZ, wykaz urządzeń placu zabaw oraz wydruki z danych technicznych, rysunki, schematy, fotografie, certyfikaty potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom. Zapis równoważności dotyczy wszystkich wskazanych w dokumentacji materiałów opisanych nazwami własnymi lub nazwami producenta, gdzie inny sposób opisu jest utrudniony. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń, niż podane w dokumentacji przetargowej w postaci materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych pod względem jakościowym i technicznym niż określone w dokumentacji.
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.3) ZMIANA UMOWY
  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia - gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) w związku ze zmianą przepisów o podatku od towarów i usług, w trakcie trwania umowy - o kwotę będacą różnicą pomiędzy kwotą VAT po zmianie stawki tego podatku
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugwilczeta.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wilczęta, Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta.
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2013 godzina 12:00, miejsce: Gmina Wilczęta, Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta - sekretariat Urzędu Gminy.
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie finansowane z udziałem środków z EFRROW w ramach PROW 2007-2013.
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  Data wprowadzenia: 2013-04-26 1246
  Data upublicznienia: 2013-04-26
  Art. czytany: 3860 razy

  » Załącznik Nr8 do SIWZ - rozmiar: 15872 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 11 do SIWZ - Projekt zagospodarowania - plac zabaw w Słobitach - rozmiar: 10286169 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Załącznik Nr 12 do SIWZ - plac zabaw w Nowicy - II etap realizacji - rozmiar: 1087788 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Załącznik Nr 13 do SIWZ - Plac zabaw w Słobitach - II etap realizacji - rozmiar: 1170979 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Załącznik nr 14 - Wzornik urządzeń do zainstalowania na placach zabaw w Nowicy i Słobitach - rozmiar: 326689 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Załącznik Nr 15 do SIWZ - Przedmiar robót na placu zabaw w Nowicy - rozmiar: 22207 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Załącznik Nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy. - rozmiar: 39424 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - rozmiar: 217721 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Załącznik Nr 2 do SIWZ - rozmiar: 12288 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 3 do SIWZ - rozmiar: 13312 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 4 do SIWZ - rozmiar: 43008 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 5 do SIWZ - rozmiar: 14336 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 6 do SIWZ - rozmiar: 13312 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 7 do SIWZ - rozmiar: 12800 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 9 do SIWZ - rozmiar: 17408 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 10 do SIWZ - Projekt zagospodarowania - plac zabaw w Nowicy - rozmiar: 1087788 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Załącznik Nr 10 do SIWZ - Projekt zagospodarowania - plac zabaw w Nowicy - rozmiar: 1087788 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Załącznik Nr 16 do SIWZ - Przedmiar robót na placu zabaw w Słobitach - rozmiar: 22365 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: admin2
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  TRANSMISJE OBRAD RADY GMINY ORAZ WYNIKI GŁOSOWAŃ


  UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WILCZĘTA-ZGŁOSZENIA PRZERW W DOSTAWIE WODY LUB ODBIORU ŚCIEKÓW


  Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. http://www.wilczeta.pl/


  URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


  Wilczęta 84
  14-405 Wilczęta


  NIP 582-000-55-07


  REGON 000543752


  Godziny pracy Urzędu
  od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00  GMINA WILCZĘTA


  NIP 582-160-14-47


  REGON 170748040


  Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


  Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary  nr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


  dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)  UWAGA! NOWY NR KONTA DO WPŁAT ZA ODPADY 


  nr konta: 66 83030006 0030 0300 0404 0150


  dochody budżetu- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


  konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowy  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  Urząd Gminy w Wilczętach