A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Gospodarka odpadami
Zamówienia publiczne
Przetargi
Rolnictwo
Ochrona Środowiska
Dokumenty strategiczne
Świadczenia dla rodzin
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
Oświadczenia majątkowe
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Mienie komunalne
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin 3.08.2020 r.
» Uchwała Nr XI/96/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
» Uchwała Nr XI/95/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
» Uchwała Nr XI/94/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
» Uchwała Nr XI/93/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
 • Przetargi
 • Aktualne przetargi
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-dostawa węgla kamiennego kostka

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-Dostawa węgla kamiennego kostka

  Wilczęta: Dostawa węgla kamiennego kostka
  Numer ogłoszenia: 391194 - 2010; data zamieszczenia: 01.12.2010
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum Publiczne , Wilczęta 43A, 14-405 Wilczęta, woj. warmińsko-mazurskie,
  tel. 055 2490608, faks 055 2490608.
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządu terytorialnego.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa węgla kamiennego kostka.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Węgiel kamienny w ilości
  30 ton: a) grupa - gruby, b) sortyment - kostka, c) wartość opałowa - min.25MJ/KG, d) zawartość
  soarki - max. 0,7%, e) zawartość popiołu - max. 10%..
  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 10.11.00.00-7.
  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 3.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
  FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.2) ZALICZKI
  •Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
  WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
  POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
  USTAWY
  •III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
  art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
  postępowaniu, należy przedłożyć:
  •III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
  ustawy, należy przedłożyć:
  •oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  •aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
  rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
  pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
  składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
  zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w
  zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  •III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
  potwierdzający, że:
  •nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
  6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ,
  USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
  W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
  określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  •inne dokumenty
  Oświadczenie, że oferowany węgiel spełnia okreslone wymogi.
  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
  wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
  IV.3) ZMIANA UMOWY
  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
  na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
  zamówienia: www.ugwilczeta.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gimnazjum
  Publiczne w Wilczętach 43A, 14-405 Wilczęta.
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
  10.12.2010 godzina 10:30, miejsce: Gimnazjum Publiczne w Wilczętach 43A, 14-405 Wilczęta.
  IV.4.5) Termin związania ofertą: do 24.12.2010.
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
  nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
  zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
  Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
  całości lub części zamówienia: nie


  Data wprowadzenia: 2010-12-01 1333
  Data upublicznienia: 2010-12-01
  Art. czytany: 4675 razy

  » SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ WĘGLA - rozmiar: 93184 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY - rozmiar: 17920 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 2 -OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - rozmiar: 29696 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 3 -OŚWIADCZENIE o spełnianiu wymogów przez oferowany węgiel - rozmiar: 28672 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 4 -OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia - rozmiar: 37888 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 5-OŚWIADCZENIE w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - rozmiar: 30720 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 6- umowa - rozmiar: 79872 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: admin2
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  TRANSMISJE OBRAD RADY GMINY ORAZ WYNIKI GŁOSOWAŃ


  UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WILCZĘTA-ZGŁOSZENIA PRZERW W DOSTAWIE WODY LUB ODBIORU ŚCIEKÓW


  Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. http://www.wilczeta.pl/


  URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


  Wilczęta 84
  14-405 Wilczęta


  NIP 582-000-55-07


  REGON 000543752


  Godziny pracy Urzędu
  od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00  GMINA WILCZĘTA


  NIP 582-160-14-47


  REGON 170748040


  Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


  Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary  nr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


  dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)  UWAGA! NOWY NR KONTA DO WPŁAT ZA ODPADY 


  nr konta: 66 83030006 0030 0300 0404 0150


  dochody budżetu- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


  konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowy  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  Urząd Gminy w Wilczętach