A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Gospodarka odpadami
Zamówienia publiczne
Przetargi
Rolnictwo
Ochrona Środowiska
Dokumenty strategiczne
Świadczenia dla rodzin
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
Oświadczenia majątkowe
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Mienie komunalne
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin 3.08.2020 r.
» Uchwała Nr XI/96/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
» Uchwała Nr XI/95/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
» Uchwała Nr XI/94/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
» Uchwała Nr XI/93/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
 • Przetargi
 • Aktualne przetargi
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA- Budowa świetlicy wiejskiej z remizą OSP w miejscowości Gładysze gmina Wilczęta

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA- Budowa świetlicy wiejskiej z remizą OSP w miejscowości Gładysze gmina Wilczęta

   Ogłoszenie powiązane:

  Ogłoszenie nr 196730-2010 z dnia 2010-07-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wilczęta
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie świetlicy wiejskiej z remizą OSP w miejscowości Gładysze Zakres robót, będących przedmiotem niniejszego zamówienia, obejmuje: 1. Budowę świetlicy...
  Termin składania ofert: 2010-07-21

  --------------------------------------------------------------------------------


  Numer ogłoszenia: 212450 - 2010; data zamieszczenia: 16.07.2010

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

  Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 196730 - 2010 data 06.07.2010 r.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Gmina Wilczęta, Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 2496504, fax. 55 2496503.

  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

  II.1) Tekst, który należy zmienić:

  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
  W ogłoszeniu jest: 1.Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości:. 20 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Wadium musi być wniesione w terminie składania ofert, tj. do dnia 21 lipca 2010 r, do godz. 10:00. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym powyżej terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. NR 21 8303 1029 0030 0300 0404 0002 Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy załączyć w oryginale do oferty. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania z ofertą Dokument winien zawierać zobowiązania gwaranta do bezwarunkowej zapłaty wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 2. Wykonawca, który nie wniesie wadium na okres związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 3. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych..
  W ogłoszeniu powinno być: 1.Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości:. 20 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Wadium musi być wniesione w terminie składania ofert, tj. do dnia 26 lipca 2010 r, do godz. 10:00. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym powyżej terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. NR 21 8303 1029 0030 0300 0404 0002 Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy załączyć w oryginale do oferty. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania z ofertą Dokument winien zawierać zobowiązania gwaranta do bezwarunkowej zapłaty wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 2. Wykonawca, który nie wniesie wadium na okres związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 3. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych..
  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
  W ogłoszeniu jest: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie co najmniej dwóch obiektów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 300 m2 każdy. Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) ilości obiektów o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 300 m2 każdy, stanowiące o spełnianiu warunku będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.
  W ogłoszeniu powinno być: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie lub rozbudowie co najmniej dwóch obiektów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 300 m2 każdy. Zamawiający uzna wykonanie rozbudowy obiektu użyteczności publicznej, o ile taka rozbudowa zwiększy powierzchnię użytkową obiektu o minimum 300 m2. Powierzchnię użytkową samej rozbudowy obiektu należy podać w Wykazie zadań - załącznik Nr 5 do SIWZ. Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) ilości obiektów o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 300 m2 każdy, stanowiące o spełnianiu warunku będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.
  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  W ogłoszeniu jest: 21.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wilczęta 84 14-405 Wilczęta sekretariat.
  W ogłoszeniu powinno być: 26.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wilczęta 84 14-405 Wilczęta sekretariat.  Data wprowadzenia: 2010-07-16 1131
  Data upublicznienia: 2010-07-16
  Art. czytany: 4141 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: admin2
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  TRANSMISJE OBRAD RADY GMINY ORAZ WYNIKI GŁOSOWAŃ


  UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WILCZĘTA-ZGŁOSZENIA PRZERW W DOSTAWIE WODY LUB ODBIORU ŚCIEKÓW


  Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. http://www.wilczeta.pl/


  URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


  Wilczęta 84
  14-405 Wilczęta


  NIP 582-000-55-07


  REGON 000543752


  Godziny pracy Urzędu
  od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00  GMINA WILCZĘTA


  NIP 582-160-14-47


  REGON 170748040


  Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


  Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary  nr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


  dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)  UWAGA! NOWY NR KONTA DO WPŁAT ZA ODPADY 


  nr konta: 66 83030006 0030 0300 0404 0150


  dochody budżetu- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


  konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowy  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  Urząd Gminy w Wilczętach