A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Gospodarka odpadami
Zamówienia publiczne
Przetargi
Rolnictwo
Ochrona Środowiska
Dokumenty strategiczne
Świadczenia dla rodzin
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
Oświadczenia majątkowe
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Mienie komunalne
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin 18.09.2020 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin 17.09.2020 r.
» Informacja - wypłata świadczenia dobry start
» Prognoza pogody na 48 godzin 16.09.2020 r.
» Druki do pobrania
 • Przetargi
 • Aktualne przetargi
 • Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14.000 EURO -przebudowa kładki dla pieszych w miejscowości Nowica

  Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14.000 EURO

  Wilczęta, 2010.07.01
  RBGKiR- 2/2010  Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14.000 EURO

  Urząd Gminy Wilczęta zaprasza do składania ofert na wykonanie przebudowę kładki dla pieszych w miejscowości Nowica gmina Wilczęta.
  Opis przedmiotu i zakres zamówienia określa projekt budowlany oraz Specyfikacja Technicznego wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót stanowiące załączniki odpowiednio Nr 1 , 2 i 3 do niniejszego zaproszenia.

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej o ile spełniają niżej określone warunki:
  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych.
  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć :
  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do zaproszenia,
  - wykaz potwierdzający zrealizowanie co najmniej dwóch zadań o podobnym charakterze wraz z poświadczeniem , iż roboty te zostały wykonane należycie. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do niniejszego zaproszenia.
  - wykaz osób z uprawnieniami do prowadzenia robót objętych zamówieniem według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do zaproszenia.
  W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia zgodnie z wzorem zawartym w załączniku Nr 7.

  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  Cena oferty powinna wynikać z kosztorysu sporządzonego w oparciu o przedmiar robót stanowiącego załącznik Nr 3 do zaproszenia. Niezbędne dane do prawidłowej wyceny każdej pozycji kosztorysowej zawiera projekt budowlany stanowiący materiał pomocniczy do opracowania oferty –załącznik nr 1 do zaproszenia.
  Cena ofertowa jest ceną ryczałtowo – ilościową. Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym . Ceny jednostkowe będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilości wykonanych robót z księgi obmiarów. Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia zostały określone w § 2 projektu umowy – załącznik Nr 8 do zaproszenia.
  Cenę ofertową wynikającą z kosztorysu ofertowego Wykonawca umieszcza w ofercie stanowiącej załącznik nr 9 do zaproszenia.
  1.Kosztorys ofertowy należy sporządzić w następujący sposób:
  a)kosztorys ofertowy:
  musi być sporządzony jako kosztorys uproszczony
  musi zawierać wszystkie pozycje z przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 3 do zaproszenia. ( Zamawiający nie dopuszcza bez jego zgody wprowadzania w udostępnionych przedmiarach robót zmian, zwłaszcza w zakresie ilości robót )
  b)cena kosztorysowa musi być sumą cen poszczególnych pozycji, zawartych
  w kosztorysie ofertowym, z uwzględnieniem podatku VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami),
  c)cena kosztorysowa każdej pozycji kosztorysu ofertowego musi stanowić iloczyn ceny jednostkowej robót dla tej pozycji i ilości jednostek przedmiarowych tych robót,
  d)cena jednostkowa:
  musi uwzględniać: wszystkie koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego, niezbędnych do wykonania robót objętych daną jednostką przedmiarową oraz koszty pośrednie ( w których należy ująć również koszty nie wynikające wprost z przedmiarów ) , koszty zakupu i zysk,
  ceny jednostkowe nie mogą uwzględniać VAT.
  Każda cena, o której mowa w pkt. b), c) i d) musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
  2.Cena oferty musi określać wynagrodzenie za realizację całości zamówienia, uwzględniać wszystkie wymagania wykonania zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia.
  3.Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiarów robót, jak również nie ujęte w przedmiarach, a niezbędne do wykonania zadania, tj.: obsługę i inwentaryzację geodezyjną ( w 3 egz. ) wykonywanych robót, roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy (dostawa wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie w energię elektryczną, telefon, dozorowanie, itp.), Cena oferty musi uwzględniać podatek od towarów i usług VAT.
  4.W formularzu oferty należy podać cenę (brutto) wykonania zamówienia, cenę bez VAT wykonania zamówienia oraz stawkę i kwotę VAT,
  5.Ceny nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.


  Termin wykonania zamówienia : do 30 września 2010 roku
  Termin składania ofert: 16.07.2010 roku godz. 10.00
  Miejsce składania ofert : Sekretariat Urzędu Gminy Wilczęta
  Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o obowiązujący w Urzędzie Gminy w Wilczętach regulamin udzielania zamówień na dostawy , usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO.
  Kryterium wyboru oferty oprócz ceny stanowić będzie doświadczenie wynikające z wymaganych dokumentów oraz dołączonych przez Wykonawcę listów referencyjnych z zastrzeżeniem , że wpływ ceny na wybór oferty nie może być mniejszy niż 85 %.
  Z wybranym oferentem Zamawiający zawrze umowę, której projekt stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego zaproszenia.
  Osoba upoważniona do kontaktu: Tadeusz Wysocki tel.055 2496504
  Załączniki:
  Nr 1 – Projekt budowlany
  Nr 2 – Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót
  Nr 3 – Przedmiar robót
  Nr 4 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków
  Nr 5 – wzór wykazu zrealizowanych zadań
  Nr 6 – wzór wykazu osób z uprawnieniami
  Nr 7 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
  Nr 8 – wzór umowy
  Nr 9 - wzór oferty

  Wójt Gminy
  Bogusław Szczerba


  Data wprowadzenia: 2010-07-02 1013
  Data upublicznienia: 2010-07-02
  Art. czytany: 3524 razy

  » Załącznik Nr 1 - projekt budowlany opis i rysunki - rozmiar: 1508081 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik Nr 2 – Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót - rozmiar: 401206 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik Nr 3 – Przedmiar robót - rozmiar: 25321 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik Nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków.doc - rozmiar: 58880 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik Nr 5- wykaz zadań zgodnych z warunkami.doc - rozmiar: 60416 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik Nr 6- wykaz osób z uprawnieniami.doc - rozmiar: 63488 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik Nr 7 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc - rozmiar: 66048 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik Nr 8 - projekt umowy.doc - rozmiar: 130048 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik Nr 9 - wzór oferty.doc - rozmiar: 72704 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: admin2
  Rejestr zmian:
  2010-07-20
  1. Typ zdarzenia: przeniesienie wiadomości do archiwum - Zmienił: admin2

  2010-07-02
  2. Typ zdarzenia: zatwierdzenie wiadomości - Zmienił: Admin
  3. Typ zdarzenia: przeniesienie wiadomości do zatwierdzenia - Zmienił: Admin
  4. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Admin
  5. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Admin
  6. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Admin
  7. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Admin
  8. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Admin
  9. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Admin
  10. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Admin
  11. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Admin
  12. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Admin
  13. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Admin
  14. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Admin
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  TRANSMISJE OBRAD RADY GMINY ORAZ WYNIKI GŁOSOWAŃ


  UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WILCZĘTA-ZGŁOSZENIA PRZERW W DOSTAWIE WODY LUB ODBIORU ŚCIEKÓW


  Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. http://www.wilczeta.pl/


  URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


  Wilczęta 84
  14-405 Wilczęta


  NIP 582-000-55-07


  REGON 000543752


  Godziny pracy Urzędu
  od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00  GMINA WILCZĘTA


  NIP 582-160-14-47


  REGON 170748040


  Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


  Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary  nr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


  dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)  UWAGA! NOWY NR KONTA DO WPŁAT ZA ODPADY 


  nr konta: 66 83030006 0030 0300 0404 0150


  dochody budżetu- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


  konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowy  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  Urząd Gminy w Wilczętach