A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Gospodarka odpadami
Zamówienia publiczne
Przetargi
Rolnictwo
Ochrona Środowiska
Dokumenty strategiczne
Świadczenia dla rodzin
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
Oświadczenia majątkowe
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Mienie komunalne
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin 3.08.2020 r.
» Uchwała Nr XI/96/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
» Uchwała Nr XI/95/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
» Uchwała Nr XI/94/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
» Uchwała Nr XI/93/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
 • Przetargi
 • Aktualne przetargi
 • ZAWIADOMIENIE Nr 3 O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA-Budowa świetlicy wiejskiej z remizą OSP w miejscowości Gładysze gmina Wilczęta

  ZAWIADOMIENIE Nr 3 O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA-Budowa świetlicy wiejskiej z remizą OSP w miejscowości Gładysze gmina Wilczęta

  341/1/5/2010 Wilczęta, dnia 02.06.2010 r.

  WYJAŚNIENIE TREŚCI
  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z JEJ MODYFIKACJĄ

  Dotyczy postępowania przetargowego: „Budowa świetlicy wiejskiej z remizą OSP
  w miejscowości Gładysze gmina Wilczęta”

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
  Numer ogłoszenia: 130844-2010 z dnia 14.05.2010 r.,
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Numer ogłoszenia: 135360 – 2010 z dnia 19.05.2010 r.
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Numer ogłoszenia: 153862 – 2010 z dnia 02.06.2010 r.


  Na podstawie art. 12a ust. 1 i 2, art. 38 ust. 4, 4a pkt 1 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę świetlicy wiejskiej z remizą OSP w miejscowości Gładysze gmina Wilczęta”

  1. W odpowiedzi na zapytania złożone przez Wykonawcę dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyjaśniam, iż:

  Pytanie 1

  Proszę o podanie wielkości przychodów za ostanie 3 lata jako warunku uczestnictwa w przetargu (niezgodność ogłoszenia w stosunku do SIWZ)

  Odpowiedź

  Prawidłowa wielkość przychodu, to minimum 2 000 000,00 zł bez VAT – zgodnie z działem V pkt 4 SIWZ. W ogłoszeniu o zamówieniu Nr 130844 – 2010 dnia 14.05.2010 roku w Sekcji III.3.5) kwota jest błędna i została zmieniona na wartość obowiązującą.

  Pytanie 2

  Proszę o jednoznaczne wyjaśnienie zapisu: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie co najmniej dwóch obiektów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 600 m2 każdy.- czy pod tym pojęciem Zamawiający dopuszcza również wykonanie remontów kapitalnych i rozbudowy istniejących obiektów?

  Odpowiedź

  Zamawiający wyjaśnia, ze pod pojęciem „budowy” należy rozumieć budowę nowego obiektu użyteczności publicznej lub rozbudowę istniejącego obiektu, zwiększającą jego dotychczasową powierzchnię użytkową.
  Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (dział V ust. 2 SIWZ) uzna wykonanie rozbudowy obiektu użyteczności publicznej, o ile taka rozbudowa zwiększy powierzchnię użytkową obiektu o minimum 600 m2. Powierzchnię użytkową samej rozbudowy obiektu należy podać w „Wykazie zadań” - załącznik Nr 5 do SIWZ.
  Zamawiający nie uzna za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, wykonania remontu obiektu użyteczności publicznej nie zwiększającego dotychczasowej jego powierzchni użytkowej.


  2. W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz z własnej inicjatywy Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

  2. 2. Zmianie ulega Dział VIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, gdzie w pkt 1 zdanie: “ “Wadium musi być wniesione w terminie składania ofert, tj. do dnia 8 czerwca 2010 r. do godz. 10:00” zastępuje się zdaniem: “Wadium musi być wniesione w terminie składania ofert, tj. do dnia 11 czerwca 2010 r. do godz. 10:00”
  2.3. Zmianie ulega DZIAŁ XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, gdzie:
  - w pkt 1 zdanie: “Termin składania ofert upływa dnia 8 czerwca 2010 r. o godz. 10:00” zastępuje się zdaniem: “Termin składania ofert upływa dnia 11 czerwca 2010 r. o godz. 10:00”
  - w pkt 2 zdanie: “Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 8 czerwca 2010 r. o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy w Wilczętach w pokoju Nr 4 (sala narad Urzędu Gminy)”. zastępuje się zdaniem: “Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 11 czerwca 2010 r. o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy w Wilczętach w pokoju Nr 4 (sala narad Urzędu Gminy)”


  W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.


  Powyższe zmiany jest zobowiązany uwzględnić Wykonawca biorący udział w postępowaniu,
  w przeciwnym wypadku treść złożonej przez niego oferty uznana zostanie za niezgodną z
  treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i odrzucona w myśl art.89 ust. 1 pkt. 2
  ustawy Prawo zamówień publicznych.

  Wójt Gminy
  Bogusław Szczerba


  Data wprowadzenia: 2010-06-02 1202
  Data upublicznienia: 2010-06-02
  Art. czytany: 3559 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: admin2
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  TRANSMISJE OBRAD RADY GMINY ORAZ WYNIKI GŁOSOWAŃ


  UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WILCZĘTA-ZGŁOSZENIA PRZERW W DOSTAWIE WODY LUB ODBIORU ŚCIEKÓW


  Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. http://www.wilczeta.pl/


  URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


  Wilczęta 84
  14-405 Wilczęta


  NIP 582-000-55-07


  REGON 000543752


  Godziny pracy Urzędu
  od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00  GMINA WILCZĘTA


  NIP 582-160-14-47


  REGON 170748040


  Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


  Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary  nr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


  dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)  UWAGA! NOWY NR KONTA DO WPŁAT ZA ODPADY 


  nr konta: 66 83030006 0030 0300 0404 0150


  dochody budżetu- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


  konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowy  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  Urząd Gminy w Wilczętach