A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Gospodarka odpadami
Zamówienia publiczne
Przetargi
Rolnictwo
Ochrona Środowiska
Dokumenty strategiczne
Świadczenia dla rodzin
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
Oświadczenia majątkowe
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Mienie komunalne
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin 18.09.2020 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin 17.09.2020 r.
» Informacja - wypłata świadczenia dobry start
» Prognoza pogody na 48 godzin 16.09.2020 r.
» Druki do pobrania
 • Przetargi
 • Aktualne przetargi
 • WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SIWZ-Budowa gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wilczęta – I etap

  WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SIWZ-Budowa gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wilczęta – I etap

  Wilczęta, dnia 20.05.2010 r.
  Znak: 341-2-2010

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wilczęta – I etap.


  WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI
  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z JEJ MODYFIKACJĄ


  1. W odpowiedzi na zapytania złożone przez wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam, iż:
  1) zamawiający uzna spełnienie postawionego warunku udziału w postępowaniu odnośnie posiadania wiedzy i doświadczenia w przypadku, kiedy wykonawca wykaże się budową oczyszczalni ścieków stanowiącą jedno zadanie oraz budową kanalizacji sanitarnej stanowiącą oddzielne zadanie, przy czym łączna wartość obu zadań nie może być mniejsza niż 6.000.000,00 złotych brutto,
  [Treść pytania:
  czy Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu postawionego w pkt 5, ppkt 1, lit. a) SIWZ, posiadania wiedzy i doświadczenia, poprzez wykonanie budowy (przebudowy, rozbudowy, remontu lub modernizacji) oczyszczalni ścieków w jednym zadaniu oraz kanalizacji sanitarnej w innym zadaniu o łącznej wartości nie mniejszej niż 6.000.000,00 PLN brutto?],
  2) zamawiający uzna spełnienie postawionego warunku zgodnie z odpowiedzią zawartą powyżej,
  [Treść pytania:
  w pkt 5 ppkt 1 lit. a) SIWZ Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu tj. posiadanie wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu co najmniej jednego zadania obejmującego budowę (przebudowę, rozbudowę, remont lub modernizację) oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną, o łącznej wartości nie mniejszej niż 6.000.000,00 PLN brutto. Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym powyżej, w przypadku kiedy na potwierdzenie tego warunku, Wykonawca przedstawi dwie referencje w tym jedna obejmująca potwierdzenie budowy oczyszczalni ścieków, a druga potwierdzająca budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej kwocie min. 6.000.000,00 PLN brutto?],
  3) zamawiający uzna spełnienie postawionego warunku w przypadku opisanym w pytaniu,
  [Treść pytania:
  czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5 ppkt 1 lit. a) SIWZ jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawią na potwierdzenie spełnienia tego warunku łączne referencje, w tym jedna obejmująca potwierdzenie budowy oczyszczalni ścieków, a druga potwierdzająca budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej kwocie min. 6.000.000,00 PLN brutto?],
  4) poprzez I etap wykonania zamówienia, do którego odnosi się tytuł postępowania, rozumieć należy wykonanie całości zadania obejmującego:
  a) budowę gminnej oczyszczalni ścieków, budowę drogi dojazdowej z dwoma zjazdami do oczyszczalni ścieków, budowę dróg i placów na terenie oczyszczalni ścieków – termin wykonania tego zakresu musi nastąpić do dnia 31.10.2010 roku,
  b) budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami – termin wykonania tego zakresu musi nastąpić do dnia 31.08.2011 roku,
  [Treść pytania:
  z treści SIWZ wynika, iż przedmiotem zamówienia jest budowa gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wilczęta – I etap (pkt 3 SIWZ). Jednakże z dalszej części SIWZ wynika, że Zamawiający zamierza realizować dwa etapy (pkt 4 SIWZ). Co zamawiający rozumie poprzez I etap wykonania zamówienia, do którego odnosi się tytuł postępowania?],
  5) zamawiający nie zgadza się na przedłużenie terminu realizacji zakresu robót przewidzianego do wykonania do dnia 31.10.2010 roku, wykonawcy muszą znaleźć dostawców urządzeń technologicznych, którzy w krótszym okresie te urządzenia dostarczą,
  [Treść pytania:
  czy Zamawiający przedłuży termin realizacji I etapu zamówienia, bowiem termin dostawy urządzeń technologicznych do oczyszczalni ścieków wynosi 6 miesięcy od daty złożenia zamówienia? Zakładając, iż prawdopodobnym termin uzyskania zamówienia jest połowa miesiąca czerwca, termin samej dostawy urządzeń technologicznych znacznie przekracza wyznaczony przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia. Wykonawcy nie mają możliwości zrealizować przedmiotu zamówienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.],
  6) ścieki niezbędne do przeprowadzenia rozruchu oczyszczalni będą dowożone,
  [Treść pytania:
  termin wykonania I etapu zamówienia (oczyszczalnia ścieków) został określony na dzień 31.10.2010, II etap winien być zrealizowany do 31.08.2011 (kanalizacja). W jaki sposób należy rozumieć zakończenie i odbiór I etapu zamówienia, bowiem ścieki potrzebne do przeprowadzenia rozruchu oczyszczalni będą dostarczone dopiero po upływie 10 miesięcy od daty zakończenia budowy oczyszczalni?].

  2. W związku z udzielonymi odpowiedziami zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:
  1) dotychczasową treść pkt 5 ppkt 1 lit. a) zastępuje się następującą treścią:
  „posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zadanie obejmujące budowę (przebudowę, rozbudowę, remont lub modernizację) oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną, o łącznej wartości nie mniejszej niż 6.000.000,00 PLN brutto, lub dwa oddzielne zadania o łącznej wartości nie mniejszej niż 6.000.000,00 PLN brutto, z których jedno obejmowało budowę (przebudowę, rozbudowę, remont lub modernizację) oczyszczalni ścieków, drugie natomiast obejmowało budowę (przebudowę, rozbudowę) kanalizacji sanitarnej,”,
  2) dotychczasową treść pkt 8 ppkt 1 zastępuje się następującą treścią:
  „wadium w wysokości 100.000,00 PLN należy wnieść w terminie do dnia 07.06.2010 r. do godz. 1000, tj. przed upływem terminu składania ofert,”,
  3) dotychczasową treść pkt 10 ppkt 10 lit. a) zastępuje się następującą treścią:
  „Zakład Komunalny w Wilczętach
  Oferta
  „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej
  w gminie Wilczęta – I etap”
  Nie otwierać przed 07.06.2010 r. godz. 1030”
  4) dotychczasową treść pkt 11 zastępuje się następującą treścią:
  '1) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego – Wilczęta 84, pokój
  nr 7, w terminie do dnia 07.06.2010 r. do godz. 1000,
  2) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego, w sali narad, w dniu 07.06.2010 r. o godz. 1030.”,
  5) dotychczasowy wykaz wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastąpiony zostaje wykazem wykonanych robót budowlanych załączonym do niniejszego pisma.

  W związku z dokonaną modyfikacją treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedłużeniu ulega termin składania ofert do dnia 07.06.2010 r. Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

  Załącznik do niniejszej modyfikacji stanowi wykaz wykonanych robót traktowany jako załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Data wprowadzenia: 2010-05-20 0828
  Data upublicznienia: 2010-05-20
  Art. czytany: 4330 razy

  » Wykaz wykonanych robót - załącznik do wyjaśnienia nr 1 treści SIWZ - rozmiar: 47104 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: admin2
  Rejestr zmian:
  2010-06-11
  1. Typ zdarzenia: przeniesienie wiadomości do archiwum - Zmienił: Admin

  2010-05-20
  2. Typ zdarzenia: zatwierdzenie wiadomości - Zmienił: Admin
  3. Typ zdarzenia: przeniesienie wiadomości do zatwierdzenia - Zmienił: Admin
  4. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Admin
  5. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Admin
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  TRANSMISJE OBRAD RADY GMINY ORAZ WYNIKI GŁOSOWAŃ


  UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WILCZĘTA-ZGŁOSZENIA PRZERW W DOSTAWIE WODY LUB ODBIORU ŚCIEKÓW


  Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. http://www.wilczeta.pl/


  URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


  Wilczęta 84
  14-405 Wilczęta


  NIP 582-000-55-07


  REGON 000543752


  Godziny pracy Urzędu
  od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00  GMINA WILCZĘTA


  NIP 582-160-14-47


  REGON 170748040


  Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


  Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary  nr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


  dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)  UWAGA! NOWY NR KONTA DO WPŁAT ZA ODPADY 


  nr konta: 66 83030006 0030 0300 0404 0150


  dochody budżetu- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


  konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowy  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  Urząd Gminy w Wilczętach