A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Gospodarka odpadami
Zamówienia publiczne
Przetargi
Rolnictwo
Ochrona Środowiska
Dokumenty strategiczne
Świadczenia dla rodzin
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
Oświadczenia majątkowe
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Mienie komunalne
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin 10.08.2020 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin 7.08.2020 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin 6.08.2020 r.
» Butkiewicz Antoni
» Dobrzeniecki Zdzisław
 • Przetargi
 • Aktualne przetargi
 • Ogłoszenie o zamówieniu-Budowa świetlicy wiejskiej z remizą OSP w miejscowości Gładysze gmina Wilczęta

  Budowa świetlicy wiejskiej z remizą OSP w miejscowości Gładysze gmina Wilczęta

   Wilczęta: Budowa świetlicy wiejskiej z remizą OSP w miejscowości Gładysze gmina Wilczęta
  Numer ogłoszenia: 130844 - 2010; data zamieszczenia: 14.05.2010
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , 84, 14-405 Wilczęta, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 055 2496504, faks 055 2496503.

  Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugwilczeta.bip.doc.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa świetlicy wiejskiej z remizą OSP w miejscowości Gładysze gmina Wilczęta.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie świetlicy wiejskiej z remizą OSP w miejscowości Gładysze. Zakres zamówienia: Zakres robót, będących przedmiotem niniejszego zamówienia, obejmuje: 1. Budowę świetlicy wiejskiej z remizą OSP ( I etap ), której program użytkowy obejmuje: salę imprez z zapleczem socjalnym oraz pomieszczeniem kuchni, zaplecze szatniowe, remizę OSP z zapleczem socjalnym, kotłownię na paliwo stałe, o powierzchni użytkowej parteru 263.27 m2 i kubaturze całego obiektu 2255,70 m3 w zakresie : a) robót budowlanych, b) instalacji sanitarnych - wod-kan, co, wentylacji, c ) instalacji elektrycznych i niskoprądowych 2. Przyłącza infrastruktury technicznej do budynku: - przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki, - przyłącze wodociągowe - przyłącze elektroenergetyczne (zalicznikowe) Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określają przedmiary robót, dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w oparciu o które należy przygotować ofertę w zakresie ceny..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających
  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.31.12.00-2, 45.23.24.60-4.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2011.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 20000,00 PLN Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: - w pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Wadium musi być wniesione w terminie składania ofert, tj. do dnia 1 czerwca 2010 r. do godz. 10:00. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym powyżej terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego NR 21 8303 1029 0030 0300 0404 0002 Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy załączyć w oryginale do oferty. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania z ofertą Dokument winien zawierać zobowiązania gwaranta do bezwarunkowej zapłaty wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. Wykonawca, który nie wniesie wadium na okres związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  III.2) ZALICZKI

  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie co najmniej dwóch obiektów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 600 m2 każdy. Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) ilości obiektów o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 600 m2 każdy, stanowiące o spełnianiu warunku będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

  III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia. Osoby wyznaczone do kierowania robotami w poszczególnych branżach muszą posiadać wymagane uprawnienia i doświadczenie w kierowaniu robotami w swojej branży tj. a. Kierownik budowy musi posiadać: - minimum 3 letnie doświadczenie jako kierownik budowy - wymagane uprawnienia o specjalności konstrukcyjno - budowlanej b. Kierownik robót budowlanych musi posiadać: - minimum 3 letnie doświadczenie jako kierownik robót budowlanych - wymagane uprawnienia o specjalności konstrukcyjno - budowlanej c. Kierownik robót sanitarnych musi posiadać: - minimum 3 letnie doświadczenie jako kierownik robót sanitarnych - wymagane uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji: wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i wentylacyjnych, sieci: wodociągowych i kanalizacyjnych. d. Kierownik robót elektrycznych musi posiadać: - minimum 3 letnie doświadczenie jako kierownik robót elektrycznych - wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych Uwaga : Powyższe funkcje mogą być łączone ( np. funkcję kierownika budowy i kierownika robót budowlanych może pełnić ta sama osoba ) Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia. Osoby wyznaczone do kierowania robotami w poszczególnych branżach muszą posiadać wymagane uprawnienia i doświadczenie w kierowaniu robotami w swojej branży tj. a. Kierownik budowy musi posiadać: - minimum 3 letnie doświadczenie jako kierownik budowy - wymagane uprawnienia o specjalności konstrukcyjno - budowlanej b. Kierownik robót budowlanych musi posiadać: - minimum 3 letnie doświadczenie jako kierownik robót budowlanych - wymagane uprawnienia o specjalności konstrukcyjno - budowlanej c. Kierownik robót sanitarnych musi posiadać: - minimum 3 letnie doświadczenie jako kierownik robót sanitarnych - wymagane uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji: wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i wentylacyjnych, sieci: wodociągowych i kanalizacyjnych. d. Kierownik robót elektrycznych musi posiadać: - minimum 3 letnie doświadczenie jako kierownik robót elektrycznych - wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych Uwaga : Powyższe funkcje mogą być łączone ( np. funkcję kierownika budowy i kierownika robót budowlanych może pełnić ta sama osoba ) Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Warunkiem udziału w postępowaniu jest osiągnięcie średniorocznego przychodu za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności, jest krótszy - za ten okres (na podstawie Rachunku zysków i strat poz. przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów lub przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, a w przypadku Wykonawcy niezobowiązanego do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty) w kwocie minimum 200 000,00 zł bez VAT. Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnianiu warunku będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego, podając datę i kurs. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której będzie dokonany wybór Wykonawcy. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy: a. konieczność przedłużenia terminu umownego z powodu: - działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub - okoliczności, (np. przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof). Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę. - z przyczyn zależnych od Zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b. ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. c. konieczność zmiany terminu umownego i harmonogramu realizacji robót z powodu: - konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp. - zmiany wymagań związanych ze zmianą lub wydaniem nowego pozwolenia na budowę dla realizowanego zamówienia, wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, a koniecznych dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego, - zmiany przepisów, które skutkują zmianą pozwolenia na budowę wydanego dla realizowanego zamówienia - konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, itp. d. zmiana podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego. W przypadku żądania przedłużenia terminu umownego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, zostanie przeprowadzona następująca procedura: a. Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem, b. Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugwilczeta.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wilczęta 84 14 - 405 Wilczęta.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wilczęta 84 14-405 Wilczęta sekretariat.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający przewiduje, iż budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Gładysze będzie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania - Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  Data wprowadzenia: 2010-05-14 1112
  Data upublicznienia: 2010-05-14
  Art. czytany: 3913 razy

  » Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane - rozmiar: 69469 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » PRZEDMIARY ROBÓT - rozmiar: 558484 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - rozmiar: 486912 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - rozmiar: 1151488 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Wyjaśnienia do projektów budowlanych - Gładysze - rozmiar: 2313668 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik NR9- Projekty budowlane - rozmiar: 36024486 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: admin2
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  TRANSMISJE OBRAD RADY GMINY ORAZ WYNIKI GŁOSOWAŃ


  UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WILCZĘTA-ZGŁOSZENIA PRZERW W DOSTAWIE WODY LUB ODBIORU ŚCIEKÓW


  Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. http://www.wilczeta.pl/


  URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


  Wilczęta 84
  14-405 Wilczęta


  NIP 582-000-55-07


  REGON 000543752


  Godziny pracy Urzędu
  od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00  GMINA WILCZĘTA


  NIP 582-160-14-47


  REGON 170748040


  Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


  Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary  nr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


  dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)  UWAGA! NOWY NR KONTA DO WPŁAT ZA ODPADY 


  nr konta: 66 83030006 0030 0300 0404 0150


  dochody budżetu- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


  konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowy  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  Urząd Gminy w Wilczętach