A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Gospodarka odpadami
Zamówienia publiczne
Przetargi
Rolnictwo
Ochrona Środowiska
Dokumenty strategiczne
Świadczenia dla rodzin
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
Oświadczenia majątkowe
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Mienie komunalne
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin 3.08.2020 r.
» Uchwała Nr XI/96/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
» Uchwała Nr XI/95/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
» Uchwała Nr XI/94/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
» Uchwała Nr XI/93/20 Rady Gminy Wilczęta z dnia 30.07.2020 r.
 • Przetargi
 • Aktualne przetargi
 • Ogłoszenie o zamówieniu-Budowa gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wilczęta – I etap

  Budowa gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wilczęta – I etap

  Wilczęta: budowa gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji
  sanitarnej w gminie Wilczęta - I etap
  Numer ogłoszenia: 123647 - 2010; data zamieszczenia: 14.05.2010
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny w Wilczętach , Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta, woj. warmińskomazurskie,
  tel. 0-55 248 75 06, faks 0-55 249 65 03.
  Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugwilczeta.bip.doc.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminny zakład budżetowy.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa gminnej oczyszczalni ścieków i sieci
  kanalizacji sanitarnej w gminie Wilczęta - I etap.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) przedmiot zamówienia
  obejmuje w szczególności: a) budowę gminnej oczyszczalni ścieków, w tym: - bioreaktor - powierzchnia
  zabudowy 96,77 m², kubatura 532,23 m³, całkowita pojemność zbiornika 441,6 m³, - budynek techniczny -
  niepodpiwniczony, parterowy o wymiarach zewnętrznych w planie 9.24x8.24 m (bez ocieplenia) i wysokości
  pomieszczeń 2,6 m, przykryty dwuspadowym dachem, - zbiornik osadu - średnica płyty dennej 3,9 m,
  średnica wewnętrzna zbiornika 3,0 m, głębokość zbiornika 4,5 m, - pompownia ścieków surowych -
  średnica płyty dennej 2,7 m, średnica wewnętrzna zbiornika 2,0 m, głębokość zbiornika 5,5 m, - kanalizacja
  sanitarna grawitacyjno-tłoczna przewodów technologicznych międzyobiektowych oczyszczalni ścieków, -
  zasilanie elektroenergetyczne i oświetlenie terenu oczyszczalni ścieków, b) budowę drogi dojazdowej z
  dwoma zjazdami do oczyszczalni ścieków, w tym: - długość 215,5 m, - klasa drogi D, - szerokość korony
  6,0 m, - szerokość jezdni 3,0 m, - szerokość pobocza 2 x 1,5 m, c) budowę dróg i placów na terenie
  oczyszczalni ścieków, w tym: - powierzchnia utwardzeń - 838,5 m², - szerokość jezdni na terenie
  oczyszczalni - 4 m, d) budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami, w tym: -
  kanalizacja sanitarna grawitacyjna o długości 4301,5 m, - przyłącza o długości 1934,0 m, - kanalizacja
  sanitarna tłoczna o długości 809,5 m, - pompownia ścieków w ilości 3 szt., 2) szczegółowy zakres
  przedmiotu zamówienia zawarty jest przedmiarach robót - załącznikach nr 27.1. - 27.11. do specyfikacji
  istotnych warunków zamówienia, 3) wykonawca wykona przedmiot zamówienia w zakresie określonym w
  przedmiarach robót zgodnie z dokumentacją projektową - załącznikami nr 12 - 26 oraz specyfikacją
  techniczną wykonania i odbioru robót - załącznikami nr 9 - 11 do specyfikacji istotnych warunków
  zamówienia, 4) dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót lub
  przedmiary robót mogą wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie;
  zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji
  projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w przedmiarach robót pod warunkiem,
  że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę, zapewnią
  uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej lub
  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz będą zgodne pod względem: a) charakteru
  użytkowego (tożsamość funkcji), b) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), c)
  parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne), d) parametrów bezpieczeństwa
  użytkowania, w przypadku, gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany
  dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie wykonawca, przy czym realizacja przedmiotu
  zamówienia musi nastąpić w terminie przewidzianym niniejszą specyfikacją.
  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
  ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
  podstawowego, wykonawcy robót budowlanych, zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki,
  stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu
  tego samego rodzaju zamówień
  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.27-4, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.22.00.00-5,
  45.23.31.40-2.
  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
  FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WADIUM
  Informacja na temat wadium: 1) wadium w wysokości 100.000,00 PLN należy wnieść w terminie do dnia
  31.05.2010 r. do godz. 10:00, tj. przed upływem terminu składania ofert, 2) wadium może być wniesione w
  pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej -
  poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach
  ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 3) wadium
  wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy: BS Młynary 83 8303
  1029 0030 0302 2741 0001, przy czym wpływ środków na rachunek musi nastąpić przed upływem terminu
  składania ofert, 4) wadium w pozostałych formach należy wnieść wraz z ofertą, przy czym należy je
  dołączyć w sposób umożliwiający późniejszy zwrot
  III.2) ZALICZKI
  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
  SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
  działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zadanie obejmujące budowę
  (przebudowę, rozbudowę, remont lub modernizację) oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją
  sanitarną, o łącznej wartości nie mniejszej niż 6.000.000,00 PLN brutto
  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
  technicznych w budownictwie i przynależącymi do właściwej izby samorządu zawodowego,
  takimi jak: - kierownik robót budowlanych - musi posiadać co najmniej 5 lat stażu pracy jako
  kierownik robót budowlanych oraz uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno -
  budowlanej, - kierownik robót sanitarnych - musi posiadać co najmniej 5 lat stażu pracy jako
  kierownik robót sanitarnych oraz uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie
  sieci i instalacji sanitarnych (tj. co najmniej wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych), -
  kierownik robót elektrycznych - musi posiadać co najmniej 5 lat stażu pracy jako kierownik robót
  elektrycznych oraz uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i
  instalacji elektrycznych
  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  posiadają średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, tj. 2007, 2008, 2009, a jeżeli
  okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż 5,0 mln
  PLN rocznie
  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
  WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
  ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy
  przedłożyć:
   wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
  doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
  ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
  działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
  wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane
  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
  odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
  budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
  wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
  nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
   oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
  wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
   sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta
  zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym
  sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do
  sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz
  zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
  należy przedłożyć:
   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
  celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
  dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
  stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
  wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
  prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
  całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
  upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
  zamówienia albo składania ofert
   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
  Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
  opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
  wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
  miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
  potwierdzający, że:
   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
  miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
  płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie
  wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
  udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  III.6) INNE DOKUMENTY
  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
  a) wypełniony formularz oferty - załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b)
  kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony zgodnie z przedmiarami robót załączonymi do specyfikacji
  istotnych warunków zamówienia, zakres robót ujęty w kosztorysie ofertowym, musi być tożsamy z
  zakresem robót określonym w przedmiarach robót
  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
  których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
  IV.3) ZMIANA UMOWY
  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
  podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty
  Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) wystąpienia robót dodatkowych - skutkujące uprawnieniem
  Stron do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 2)
  wystąpienia robót zamiennych - skutkujące uprawnieniem Stron do zmiany terminu wykonania przedmiotu
  umowy, zakresu przedmiotu umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 3) rezygnacji z części
  robót budowlanych - skutkujące możliwością zmiany przez Strony zakresu przedmiotu umowy, wysokości
  wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 4)
  konieczności zmiany technologii robót w stosunku do technologii przewidzianej w dokumentacji projektowej
  - skutkujące możliwością zmiany przez Strony zakresu przedmiotu umowy, terminu wykonania przedmiotu
  umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 5) wystąpienia okoliczności, których nie można było
  przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszącego znamiona siły wyższej - uprawniające Strony do zmiany
  umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji, 6) zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do
  odbioru końcowego robót przed umownym terminem ich wykonania - skutkujące możliwością skrócenia
  przez Strony terminu wykonania przedmiotu umowy, zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,
  7) zmiany materiałów gwarantujących realizację robót w zgodzie z uzyskaną decyzją pozwolenia na
  budowę oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w
  dokumentacji projektowej - uprawniające Strony do zmiany zakresu przedmiotu umowy, 8) zmiany
  przedstawiciela Zamawiającego, kierownika budowy, wynikającej z okoliczności których nie można było
  przewidzieć w chwili zawarcia umowy - skutkujące możliwością zmiany przez Strony postanowień umowy
  w tym zakresie, 9) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających
  dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla Zamawiającego, nie
  stojących w sprzeczności z treścią oferty, na podstawie której zawarto niniejszą umowę; w powyższej
  sytuacji wynagrodzenie wykonawcy nie zostanie zwiększone
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
  zamówienia: www.ugwilczeta.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Komunalny,
  Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta.
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.05.2010
  godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego - Wilczęta 84, pokój nr 7.
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
  Europejskiej: 1) przewiduje się etapowe wykonanie zamówienia, tj. I etap - do dnia 31.10.2010 roku
  obejmujący budowę gminnej oczyszczalni ścieków, budowę drogi dojazdowej z dwoma zjazdami do
  oczyszczalni ścieków, budowę dróg i placów na terenie oczyszczalni ścieków, II etap - do dnia 31.08.2011
  roku obejmujący budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami, 2) wykonanie
  przedmiotu zamówienia współfinansowane jest ze środków UE w ramach działania Podstawowe usługi dla
  gospodarki i ludności wiejskiej - PROW na lata 2007-2013.
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
  nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
  środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
  Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  Data wprowadzenia: 2010-05-14 0933
  Data upublicznienia: 2010-05-14
  Art. czytany: 4509 razy

  » 10. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – oczyszczalnia ścieków. - rozmiar: 5863665 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 11. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – kanalizacja sanitarna. - rozmiar: 3299906 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 12. Dokumentacja projektowa – techniczne badania podłoża gruntowego. - rozmiar: 7464067 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 13. Dokumentacja projektowa – budynek techniczny oczyszczalni – architektura + konstrukcja - rozmiar: 5829999 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » 14. Dokumentacja projektowa – budynek techniczny oczyszczalni – instalacje sanitarne - rozmiar: 2064232 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » 15. Dokumentacja projektowa – budynek techniczny oczyszczalni – instalacje elektryczne - rozmiar: 1724246 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » 16. Dokumentacja projektowa – opis techniczny i rysunki – drogi i place. - rozmiar: 397874 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 17. Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie oczyszczalni ścieków: - rozmiar: 3217210 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » 18. Dokumentacja projektowa – zasilenie elektroenergetyczne i oświetlenie terenu oczyszczalni - rozmiar: 1718653 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » 19. Dokumentacja projektowa – przebudowa drogi dojazdowej: - rozmiar: 3016566 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » 1. Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - rozmiar: 31744 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 20. Dokumentacja projektowa – przewody grawitacyjno-tłoczne: - rozmiar: 8352241 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » 21.Dok. projektowa – opis techniczny i rysunki – przyłącza elektroenerg przepompowni ścieków - rozmiar: 2122490 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 23. Dokumentacja projektowa – projekt wykonawczy – sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej: - rozmiar: 17288167 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » 24. Dokumentacja projektowa – technologia oczyszczalni ścieków: - rozmiar: 6228077 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » 25. Wyliczenie kubatury wykopów kanałów sanitarnych. - rozmiar: 2462894 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 26. Wyliczenie kubatury wykopów przykanalików. - rozmiar: 1084080 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 27. Przedmiary robót: - rozmiar: 14479573 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - rozmiar: 40960 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 3. Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - rozmiar: 32768 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 4. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień - rozmiar: 34304 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 5. Formularz oferty - rozmiar: 46080 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 6. Wykaz wykonanych robót - rozmiar: 48128 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 7. Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia - rozmiar: 40448 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 8. Projekt umowy - rozmiar: 116224 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 9. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – branża drogowa. - rozmiar: 4503186 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ogłoszenie o zamówieniu - rozmiar: 207977 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Opis techniczny – projekt budowlany – sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej. - rozmiar: 1791951 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - rozmiar: 97948 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: admin2
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  TRANSMISJE OBRAD RADY GMINY ORAZ WYNIKI GŁOSOWAŃ


  UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WILCZĘTA-ZGŁOSZENIA PRZERW W DOSTAWIE WODY LUB ODBIORU ŚCIEKÓW


  Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. http://www.wilczeta.pl/


  URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


  Wilczęta 84
  14-405 Wilczęta


  NIP 582-000-55-07


  REGON 000543752


  Godziny pracy Urzędu
  od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00  GMINA WILCZĘTA


  NIP 582-160-14-47


  REGON 170748040


  Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


  Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary  nr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


  dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)  UWAGA! NOWY NR KONTA DO WPŁAT ZA ODPADY 


  nr konta: 66 83030006 0030 0300 0404 0150


  dochody budżetu- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


  konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowy  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  Urząd Gminy w Wilczętach