A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Rolnictwo
Dokumenty strategiczne
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Oświadczenia majątkowe
Mienie komunalne
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin - 22.03.2019 r.
» Informacja Koła Łowieckiego Szron w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną
» Obwieszczenie o sprzedaży środka trwałego - autobusu szkolnego
» Prognoza pogody na 48 godzin - 21.03.2019 r.
» Urzędnik wyborczy - dyżury
IV/27/03 - powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Do Spraw Utrzymania Dróg Komunalnych oraz Melioracji i Gospodarki Wodnej Gminy Wilczęta

Z dnia: 8 lutego 2003 r


U C H W A Ł A Nr IV/27/03
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 8 lutego 2003 r.


w sprawie: powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Do Spraw Utrzymania Dróg Komunalnych oraz Melioracji i Gospodarki Wodnej Gminy Wilczęta.


Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) R A D A G M I N Y W I L C Z Ę T A uchwala, co następuje:


§ 1. Powołuje się doraźną Komisję Rady Gminy Do Spraw Utrzymania Dróg Komunalnych oraz Melioracji i Gospodarki Wodnej Gminy Wilczęta, w skład której wchodzą:

1) Roman Waldeck – Przewodniczący Komisji
2) Emil Gołębiewski – Członek Komisji
3) Marcin Kaczorek – Członek Komisji
4) Bogdan Pochodaj – Członek Komisji

§ 2. 1. Do zadań komisji należy:
1) dokonywanie okresowych ocen stanu technicznego dróg komunalnych i meliora-cji wodnych,
2) przygotowanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w zakresie modernizacji dróg oraz melioracji wodnych na terenie gminy Wilczeta wraz z planowaniem wykupów terenów pod przyszłe inwestycje,
3) przygotowanie rocznych planów utrzymania dróg,
4) nadzór nad realizacją planów wymienionych w pkt. 3,
5) przygotowywanie wniosków sprawie przejęcia, przekazania, zbycia lub likwida-cji dróg,
6) dokonywanie okresowych przeglądów dróg pod kątem oznakowania poziomego i pionowego;
7) dokonywanie okresowych przeglądów dróg pod kątem utrzymania rowów przy-drożnych i zjazdów oraz przeglądu obiektów melioracyjnych,
8) opiniowanie projektu budżetu Gminy Wilczeta w zakresie bieżącego utrzymania dróg obiektów melioracyjnych i gospodarki wodnej,
9) opiniowanie odbioru technicznego inwestycji drogowych, melioracyjnych i gospodarki wodnej.

2. Komisja działa w oparciu o roczny plan pracy, który przedkłada Radzie do zatwierdzenia w terminie do dnia 30 listopada każdego roku.

3. Komisja obraduje na posiedzeniach, może odbywać także posiedzenia wyja-zdowe związane z rozpatrywanymi zagadnieniami oraz posiedzenia wspólne z innymi Komisjami.
4. Raz w roku najpóźniej do końca lutego Komisja przedstawia Radzie Gminy roczne sprawozdanie ze swej działalności.

5. W ostatnim roku kadencji Komisja składa Radzie Gminy sprawozdanie ze swojej dotychczasowej działalności najpóźniej do ostatniej Sesji Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Marcin Kaczorek


Data wprowadzenia: 2003-06-27 2050
Data upublicznienia: 2003-06-27
Art. czytany: 2674 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: admin2
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
ANR

TRANSMISJE OBRAD RADY GMINY ORAZ WYNIKI GŁOSOWAŃ


Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. http://www.wilczeta.pl/


URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


Wilczęta 84
14-405 Wilczęta


NIP 582-000-55-07


REGON 000543752


Godziny pracy Urzędu
od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00GMINA WILCZĘTA


NIP 582-160-14-47


REGON 170748040


Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynarynr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowyELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAPDziennik UstawMonitor PolskiDziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Urząd Gminy w Wilczętach