A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Rolnictwo
Dokumenty strategiczne
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Oświadczenia majątkowe
Mienie komunalne
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin - 14.12.2018 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin - 13.12.2018 r.
» Projekt budżetu gminy na 2019 r.
» Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2019-2029
» Prognoza pogody na 48 godzin - 12.12.2018 r.
IV/23/03 - zasad udzielania bonifikaty, oraz ustalenia umownych stawek oprocen-towania rozkładania na raty cen nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe sprzedawanych użytkownikom wieczystym

Z dnia: 8 lutego 2003 roku


UCHWAŁA Nr IV/23/03
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 8 lutego 2003 roku


w sprawie: zasad udzielania bonifikaty, oraz ustalenia umownych stawek oprocen-towania rozkładania na raty cen nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe sprzedawanych użytkownikom wieczystym


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 68 ust 1 pkt. 1 i 7 i art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami) R A D A G M I N Y W I L C Z Ę T A uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych od-danych w użytkowanie wieczyste przeznaczonych na cele mieszkalne w wysokości 90 %.

§ 2. Przy sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste przeznaczonych na cele mieszkalne z rozłożeniem ceny sprzedaży na raty roczne udziela się bonifikaty w wysokości 80 %.

§ 3. Cena nieruchomości może być rozłożona na raty na zasadach określo-nych w ustawie o gospodarce nieruchomościami przy zastosowaniu stopy procen-towej, równej połowie stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczęta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez obwieszczenie w formie rozplakatowania.


Przewodniczący Rady

Marcin Kaczorek


Data wprowadzenia: 2003-06-27 2015
Data upublicznienia: 2003-06-27
Art. czytany: 2603 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: admin2
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
ANR

Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. http://www.wilczeta.pl/


URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


Wilczęta 84
14-405 Wilczęta


NIP 582-000-55-07


REGON 000543752


Godziny pracy Urzędu
od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00


 


GMINA WILCZĘTA


NIP 582-160-14-47


REGON 170748040


Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary


 


nr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)


 


nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowy


 


 


ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP


 Dziennik Ustaw


 


Monitor Polski


 


Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


 


 


 

Urząd Gminy w Wilczętach