IX sesja z 22.12.2003

2004-02-03 1044
Art. czytany: 4647 razy

IX sesja

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały budżetowej na rok 2003 r.,
2) przyjęcia Harmonogramu Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3) określenia zasad wydzierżawiania na cele rolne komunalnych nieruchomości gruntowych Gminy Wilczęta.
4) zmiany uchwały nr VIII/53/03 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29 listopada 2003 r,
5) określenia wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości.
6. Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Wilczęta.
7. Interpelacje, wnioski i zapytania.
8. Zakończenie sesji.