VIII sesja z 29.11.2003

2004-02-03 1042
Art. czytany: 4350 razy

VIII sesja

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały budżetowej na rok 2003 r.,
2) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczę-tach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu dodatków mieszkanio-wych,
3) powołania Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczętach i nadania jej statutu,
4) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej położonej w obrę-bie Stare Siedlisko Gmina Wilczęta,
5) nieodpłatnego nabycia na mienie komunalne nieruchomości Agencji Nieru-chomości Rolnej O/Terenowy w Olsztynie,
6) przystąpienia Gminy Wilczęta do Związku Ekologicznego Gmin.
7) określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz zwolnień na obszarze Gminy Wilczęta,
8) ustalenia wysokości stawki podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Wilczęta,
9) określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Wilczęta,
10) ustalenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Wilczęta,
11) określenia wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości.
12) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na obszarze Gminy Wilczęta.
6. Interpelacje, wnioski i zapytania.
7. Zakończenie sesji.