VII sesja w dniu 5 września 2003 roku

2004-02-03 1038
Art. czytany: 4861 razy

VII sesja

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za I-e półrocze 2003 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały budżetowej na rok 2003 r.,
2) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Dębiny,
3) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
4) zmiany uchwały Nr VI/37/03 Rady Gminy Wilczęta z dnia 1 lipca 2003 r.,
5) wyboru sołtysa Sołectwa Wilczęta.
7. Wybór ławników ludowych.
8. Interpelacje, wnioski i zapytania.
9. Zakończenie sesji.