Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14.000 EURO

2010-08-11 1316
Art. czytany: 4840 razy

Wykonanie renowacji zbiornika małej retencji wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Księżno gmina Wilczęta.

 

Wilczęta, 2010.08.11

RBGKiR- 3/2010Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14.000 EURO


Urząd Gminy Wilczęta zaprasza do składania ofert na wykonanie renowacji zbiornika małej retencji wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Księżno gmina Wilczęta.

Opis przedmiotu i zakres zamówienia określa projekt budowlany oraz Specyfikacja Technicznego wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót stanowiące załączniki odpowiednio Nr 1 , 2 i 3 do niniejszego zaproszenia.


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej o ile spełniają niżej określone warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć :

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do zaproszenia,

- wykaz potwierdzający zrealizowanie co najmniej dwóch zadań o podobnym charakterze wraz z poświadczeniem , iż roboty te zostały wykonane należycie. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do niniejszego zaproszenia.

- wykaz osób z uprawnieniami do prowadzenia robót objętych zamówieniem według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do zaproszenia.

W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia zgodnie z wzorem zawartym w załączniku Nr 7.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY


Cena oferty powinna wynikać z kosztorysu sporządzonego w oparciu o przedmiar robót stanowiącego załącznik Nr 3 do zaproszenia. Niezbędne dane do prawidłowej wyceny każdej pozycji kosztorysowej zawiera projekt budowlany stanowiący materiał pomocniczy do opracowania oferty –załącznik nr 1 do zaproszenia.

Cena ofertowa jest ceną ryczałtowo – ilościową. Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym . Ceny jednostkowe będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilości wykonanych robót z księgi obmiarów. Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia zostały określone w § 2 projektu umowy – załącznik Nr 8 do zaproszenia.

Cenę ofertową wynikającą z kosztorysu ofertowego Wykonawca umieszcza w ofercie stanowiącej załącznik nr 9 do zaproszenia.

 1. Kosztorys ofertowy należy sporządzić w następujący sposób:

 1. kosztorys ofertowy:

 • musi być sporządzony jako kosztorys uproszczony

 • musi zawierać wszystkie pozycje z przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 3 do zaproszenia. ( Zamawiający nie dopuszcza bez jego zgody wprowadzania w udostępnionych przedmiarach robót zmian, zwłaszcza w zakresie ilości robót )

 1. cena kosztorysowa musi być sumą cen poszczególnych pozycji, zawartych
  w kosztorysie ofertowym, z uwzględnieniem podatku VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami),

 2. cena kosztorysowa każdej pozycji kosztorysu ofertowego musi stanowić iloczyn ceny jednostkowej robót dla tej pozycji i ilości jednostek przedmiarowych tych robót,

 3. cena jednostkowa:

  • musi uwzględniać: wszystkie koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego, niezbędnych do wykonania robót objętych daną jednostką przedmiarową oraz koszty pośrednie ( w których należy ująć również koszty nie wynikające wprost z przedmiarów ) , koszty zakupu i zysk,

  • ceny jednostkowe nie mogą uwzględniać VAT.

Każda cena, o której mowa w pkt. b), c) i d) musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Cena oferty musi określać wynagrodzenie za realizację całości zamówienia, uwzględniać wszystkie wymagania wykonania zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia.

 2. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiarów robót, jak również nie ujęte w przedmiarach, a niezbędne do wykonania zadania, tj.: obsługę i inwentaryzację geodezyjną ( w 3 egz. ) wykonywanych robót, roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy (dostawa wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie w energię elektryczną, telefon, dozorowanie, itp.), Cena oferty musi uwzględniać podatek od towarów i usług VAT.

 3. W formularzu oferty należy podać cenę (brutto) wykonania zamówienia, cenę bez VAT wykonania zamówienia oraz stawkę i kwotę VAT,

 4. Ceny nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.Termin wykonania zamówienia : do 30 września 2010 roku

Termin składania ofert: 20.08.2010 roku godz. 10.00

Miejsce składania ofert : Sekretariat Urzędu Gminy Wilczęta

Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o obowiązujący w Urzędzie Gminy w Wilczętach regulamin udzielania zamówień na dostawy , usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO.

Kryterium wyboru oferty oprócz ceny stanowić będzie doświadczenie wynikające z wymaganych dokumentów oraz dołączonych przez Wykonawcę listów referencyjnych z zastrzeżeniem , że wpływ ceny na wybór oferty nie może być mniejszy niż 85 %.

Z wybranym oferentem Zamawiający zawrze umowę, której projekt stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego zaproszenia.

Osoba upoważniona do kontaktu: Tadeusz Wysocki tel.055 2496504

Załączniki:

Nr 1 – Projekt budowlany

Nr 2 – Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót

Nr 3 – Przedmiar robót

Nr 4 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków

Nr 5 – wzór wykazu zrealizowanych zadań

Nr 6 – wzór wykazu osób z uprawnieniami

Nr 7 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Nr 8 – wzór umowy

Nr 9 - wzór oferty


Wójt Gminy

Bogusław Szczerba