Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14.000 EURO -przebudowa kładki dla pieszych w miejscowości Nowica

2010-07-02 1013
Art. czytany: 3523 razy

Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14.000 EURO

Wilczęta, 2010.07.01
RBGKiR- 2/2010Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14.000 EURO

Urząd Gminy Wilczęta zaprasza do składania ofert na wykonanie przebudowę kładki dla pieszych w miejscowości Nowica gmina Wilczęta.
Opis przedmiotu i zakres zamówienia określa projekt budowlany oraz Specyfikacja Technicznego wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót stanowiące załączniki odpowiednio Nr 1 , 2 i 3 do niniejszego zaproszenia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej o ile spełniają niżej określone warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć :
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do zaproszenia,
- wykaz potwierdzający zrealizowanie co najmniej dwóch zadań o podobnym charakterze wraz z poświadczeniem , iż roboty te zostały wykonane należycie. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do niniejszego zaproszenia.
- wykaz osób z uprawnieniami do prowadzenia robót objętych zamówieniem według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do zaproszenia.
W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia zgodnie z wzorem zawartym w załączniku Nr 7.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena oferty powinna wynikać z kosztorysu sporządzonego w oparciu o przedmiar robót stanowiącego załącznik Nr 3 do zaproszenia. Niezbędne dane do prawidłowej wyceny każdej pozycji kosztorysowej zawiera projekt budowlany stanowiący materiał pomocniczy do opracowania oferty –załącznik nr 1 do zaproszenia.
Cena ofertowa jest ceną ryczałtowo – ilościową. Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym . Ceny jednostkowe będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilości wykonanych robót z księgi obmiarów. Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia zostały określone w § 2 projektu umowy – załącznik Nr 8 do zaproszenia.
Cenę ofertową wynikającą z kosztorysu ofertowego Wykonawca umieszcza w ofercie stanowiącej załącznik nr 9 do zaproszenia.
1.Kosztorys ofertowy należy sporządzić w następujący sposób:
a)kosztorys ofertowy:
musi być sporządzony jako kosztorys uproszczony
musi zawierać wszystkie pozycje z przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 3 do zaproszenia. ( Zamawiający nie dopuszcza bez jego zgody wprowadzania w udostępnionych przedmiarach robót zmian, zwłaszcza w zakresie ilości robót )
b)cena kosztorysowa musi być sumą cen poszczególnych pozycji, zawartych
w kosztorysie ofertowym, z uwzględnieniem podatku VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami),
c)cena kosztorysowa każdej pozycji kosztorysu ofertowego musi stanowić iloczyn ceny jednostkowej robót dla tej pozycji i ilości jednostek przedmiarowych tych robót,
d)cena jednostkowa:
musi uwzględniać: wszystkie koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego, niezbędnych do wykonania robót objętych daną jednostką przedmiarową oraz koszty pośrednie ( w których należy ująć również koszty nie wynikające wprost z przedmiarów ) , koszty zakupu i zysk,
ceny jednostkowe nie mogą uwzględniać VAT.
Każda cena, o której mowa w pkt. b), c) i d) musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
2.Cena oferty musi określać wynagrodzenie za realizację całości zamówienia, uwzględniać wszystkie wymagania wykonania zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia.
3.Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiarów robót, jak również nie ujęte w przedmiarach, a niezbędne do wykonania zadania, tj.: obsługę i inwentaryzację geodezyjną ( w 3 egz. ) wykonywanych robót, roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy (dostawa wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie w energię elektryczną, telefon, dozorowanie, itp.), Cena oferty musi uwzględniać podatek od towarów i usług VAT.
4.W formularzu oferty należy podać cenę (brutto) wykonania zamówienia, cenę bez VAT wykonania zamówienia oraz stawkę i kwotę VAT,
5.Ceny nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.


Termin wykonania zamówienia : do 30 września 2010 roku
Termin składania ofert: 16.07.2010 roku godz. 10.00
Miejsce składania ofert : Sekretariat Urzędu Gminy Wilczęta
Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o obowiązujący w Urzędzie Gminy w Wilczętach regulamin udzielania zamówień na dostawy , usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO.
Kryterium wyboru oferty oprócz ceny stanowić będzie doświadczenie wynikające z wymaganych dokumentów oraz dołączonych przez Wykonawcę listów referencyjnych z zastrzeżeniem , że wpływ ceny na wybór oferty nie może być mniejszy niż 85 %.
Z wybranym oferentem Zamawiający zawrze umowę, której projekt stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego zaproszenia.
Osoba upoważniona do kontaktu: Tadeusz Wysocki tel.055 2496504
Załączniki:
Nr 1 – Projekt budowlany
Nr 2 – Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót
Nr 3 – Przedmiar robót
Nr 4 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków
Nr 5 – wzór wykazu zrealizowanych zadań
Nr 6 – wzór wykazu osób z uprawnieniami
Nr 7 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Nr 8 – wzór umowy
Nr 9 - wzór oferty

Wójt Gminy
Bogusław Szczerba