WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SIWZ-Budowa gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wilczęta – I etap

2010-05-20 0828
Art. czytany: 4328 razy

WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SIWZ-Budowa gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wilczęta – I etap

Wilczęta, dnia 20.05.2010 r.
Znak: 341-2-2010

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wilczęta – I etap.


WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z JEJ MODYFIKACJĄ


1. W odpowiedzi na zapytania złożone przez wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam, iż:
1) zamawiający uzna spełnienie postawionego warunku udziału w postępowaniu odnośnie posiadania wiedzy i doświadczenia w przypadku, kiedy wykonawca wykaże się budową oczyszczalni ścieków stanowiącą jedno zadanie oraz budową kanalizacji sanitarnej stanowiącą oddzielne zadanie, przy czym łączna wartość obu zadań nie może być mniejsza niż 6.000.000,00 złotych brutto,
[Treść pytania:
czy Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu postawionego w pkt 5, ppkt 1, lit. a) SIWZ, posiadania wiedzy i doświadczenia, poprzez wykonanie budowy (przebudowy, rozbudowy, remontu lub modernizacji) oczyszczalni ścieków w jednym zadaniu oraz kanalizacji sanitarnej w innym zadaniu o łącznej wartości nie mniejszej niż 6.000.000,00 PLN brutto?],
2) zamawiający uzna spełnienie postawionego warunku zgodnie z odpowiedzią zawartą powyżej,
[Treść pytania:
w pkt 5 ppkt 1 lit. a) SIWZ Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu tj. posiadanie wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu co najmniej jednego zadania obejmującego budowę (przebudowę, rozbudowę, remont lub modernizację) oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną, o łącznej wartości nie mniejszej niż 6.000.000,00 PLN brutto. Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym powyżej, w przypadku kiedy na potwierdzenie tego warunku, Wykonawca przedstawi dwie referencje w tym jedna obejmująca potwierdzenie budowy oczyszczalni ścieków, a druga potwierdzająca budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej kwocie min. 6.000.000,00 PLN brutto?],
3) zamawiający uzna spełnienie postawionego warunku w przypadku opisanym w pytaniu,
[Treść pytania:
czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5 ppkt 1 lit. a) SIWZ jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawią na potwierdzenie spełnienia tego warunku łączne referencje, w tym jedna obejmująca potwierdzenie budowy oczyszczalni ścieków, a druga potwierdzająca budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej kwocie min. 6.000.000,00 PLN brutto?],
4) poprzez I etap wykonania zamówienia, do którego odnosi się tytuł postępowania, rozumieć należy wykonanie całości zadania obejmującego:
a) budowę gminnej oczyszczalni ścieków, budowę drogi dojazdowej z dwoma zjazdami do oczyszczalni ścieków, budowę dróg i placów na terenie oczyszczalni ścieków – termin wykonania tego zakresu musi nastąpić do dnia 31.10.2010 roku,
b) budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami – termin wykonania tego zakresu musi nastąpić do dnia 31.08.2011 roku,
[Treść pytania:
z treści SIWZ wynika, iż przedmiotem zamówienia jest budowa gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wilczęta – I etap (pkt 3 SIWZ). Jednakże z dalszej części SIWZ wynika, że Zamawiający zamierza realizować dwa etapy (pkt 4 SIWZ). Co zamawiający rozumie poprzez I etap wykonania zamówienia, do którego odnosi się tytuł postępowania?],
5) zamawiający nie zgadza się na przedłużenie terminu realizacji zakresu robót przewidzianego do wykonania do dnia 31.10.2010 roku, wykonawcy muszą znaleźć dostawców urządzeń technologicznych, którzy w krótszym okresie te urządzenia dostarczą,
[Treść pytania:
czy Zamawiający przedłuży termin realizacji I etapu zamówienia, bowiem termin dostawy urządzeń technologicznych do oczyszczalni ścieków wynosi 6 miesięcy od daty złożenia zamówienia? Zakładając, iż prawdopodobnym termin uzyskania zamówienia jest połowa miesiąca czerwca, termin samej dostawy urządzeń technologicznych znacznie przekracza wyznaczony przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia. Wykonawcy nie mają możliwości zrealizować przedmiotu zamówienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.],
6) ścieki niezbędne do przeprowadzenia rozruchu oczyszczalni będą dowożone,
[Treść pytania:
termin wykonania I etapu zamówienia (oczyszczalnia ścieków) został określony na dzień 31.10.2010, II etap winien być zrealizowany do 31.08.2011 (kanalizacja). W jaki sposób należy rozumieć zakończenie i odbiór I etapu zamówienia, bowiem ścieki potrzebne do przeprowadzenia rozruchu oczyszczalni będą dostarczone dopiero po upływie 10 miesięcy od daty zakończenia budowy oczyszczalni?].

2. W związku z udzielonymi odpowiedziami zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:
1) dotychczasową treść pkt 5 ppkt 1 lit. a) zastępuje się następującą treścią:
„posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zadanie obejmujące budowę (przebudowę, rozbudowę, remont lub modernizację) oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną, o łącznej wartości nie mniejszej niż 6.000.000,00 PLN brutto, lub dwa oddzielne zadania o łącznej wartości nie mniejszej niż 6.000.000,00 PLN brutto, z których jedno obejmowało budowę (przebudowę, rozbudowę, remont lub modernizację) oczyszczalni ścieków, drugie natomiast obejmowało budowę (przebudowę, rozbudowę) kanalizacji sanitarnej,”,
2) dotychczasową treść pkt 8 ppkt 1 zastępuje się następującą treścią:
„wadium w wysokości 100.000,00 PLN należy wnieść w terminie do dnia 07.06.2010 r. do godz. 1000, tj. przed upływem terminu składania ofert,”,
3) dotychczasową treść pkt 10 ppkt 10 lit. a) zastępuje się następującą treścią:
„Zakład Komunalny w Wilczętach
Oferta
„Budowa gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej
w gminie Wilczęta – I etap”
Nie otwierać przed 07.06.2010 r. godz. 1030”
4) dotychczasową treść pkt 11 zastępuje się następującą treścią:
'1) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego – Wilczęta 84, pokój
nr 7, w terminie do dnia 07.06.2010 r. do godz. 1000,
2) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego, w sali narad, w dniu 07.06.2010 r. o godz. 1030.”,
5) dotychczasowy wykaz wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastąpiony zostaje wykazem wykonanych robót budowlanych załączonym do niniejszego pisma.

W związku z dokonaną modyfikacją treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedłużeniu ulega termin składania ofert do dnia 07.06.2010 r. Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Załącznik do niniejszej modyfikacji stanowi wykaz wykonanych robót traktowany jako załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.