IV sesja z dnia 8 lutego 2003r.

2003-07-09 1213
Art. czytany: 5171 razy

porządek obrad i protokół

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) nabycia na mienie komunalne nieruchomości
2) przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich,
3) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wilczęta,
4) zasad udzielania bonifikaty, oraz ustalenia umownych stawek oprocentowania rozkładania na raty cen nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszka-niowe sprzedawanych użytkownikom wieczystym,
5) przyjęcia Harmonogramu Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-wiązywania Problemów Alkoholowych,
6) uchwalenia Statutu Gminy Wilczęta.
7) uchwalenia budżetu na rok 2003.
8) powołania doraźnej Komisji Rady Gminy ds. Utrzymania Dróg Komunalnych Gminy Wilczęta.
9) nabycia na mienie komunalne działek niezabudowanych Nr 49/22 i Nr 49/24 o powierzchni 694 m2.
10) nabycie na mienie komunalne nieruchomości Gminnej Spółdzielni „Samopo-moc Chłopska” w Młynarach.
6. Interpelacje, wnioski, zapytania.
7. Zakończenie obrad.Protokół w załączeniu